Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Marcin.Wesolowski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki, pok. 422 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Marcin Wesołowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

W swojej działalności badawczej zajmuję czterema podstawowymi grupami zagadnień:
a) efektywnym modelowaniem przetworników elektrotermicznych, łącznie z zagadnieniami thermal managementu oraz racjonalnej dyssypacji energii cieplnej;
b) modelowaniem sprzężonych pól (zwłaszcza) elektromagnetycznych i cieplnych dla potrzeb konstrukcji urządzeń i układów nieklasyfikowanych jako elektrotermiczne;
c) zagadnieniami pomiaru i regulacji temperatury, zwłaszcza w zakresie rozwiązań nowych i niekonwencjonalnych, zapewniających wysoką jakość regulacji;
d) zagadnieniami konstrukcji i eksploatacji urządzeń elektrotechnologicznych.
Badania naukowe oraz prace wdrożeniowe prowadzone w wymienionych kategoriach, realizowane były, zarówno w ramach projektów badawczych, prac własnych, jak i prac dla przemysłu.
a) W ramach pierwszej kategorii zagadnień zajmowałem się przede wszystkim aspektami konstrukcji urządzeń elektrotermicznych, głównie rezystancyjnych oraz indukcyjnych. Moimi głównymi osiągnięciami były projekty urządzeń specjalizowanych, wymagających spełnienia szeregu wymagań w zakresie wytwarzanych pól temperatury. Zadania te wykonywałem głównie przy wykorzystaniu metod analizy oraz rozwiązywania zagadnień odwrotnych. Metody projektowania urządzeń elektrotermicznych były modyfikowane poprzez stosowanie autorskich algorytmów pozwalających na uwzględnienie rzeczywistych parametrów układów grzejnych. W miarę rozwijania metod analizy i syntezy pól temperatury, opracowałem autorskie procedury umożliwiające wyznaczanie zastępczych parametrów w układach charakteryzujących się niejednorodnością struktur geometrycznych i materiałowych. Efektem tych prac były oryginalne konstrukcje urządzeń do nagrzewania indukcyjnego, przeznaczonych do degradacji tworzyw sztucznych oraz badań parametrów paliw stałych. Uczestniczyłem również w pracach związanych z opracowaniem konstrukcji nowego czujnika par materiałów wybuchowych dla WAT. Moim osiągnięciem w tym zakresie była nagrzewnica indukcyjna pozwalająca na dynamiczną dekompozycję par materiałów wybuchowych.
b) Zagadnienia modelowania pól sprzężonych, niezwiązane bezpośrednio z urządzeniami grzejnymi, polegały przede wszystkim na opracowaniu układów rozpraszania ciepła oraz zasad eksploatacji urządzeń w warunkach intensywnych obciążeń cieplnych. W ramach prac realizowanych w Instytucie Elektroenergetyki opracowałem przede wszystkim algorytm umożliwiający projektowanie przepustów prądowych dla linii kablowych oraz projektowanie linii kablowych pracujących równolegle, w niewielkiej odległości (z uwzględnieniem aktualnego i przewidywanego obciążenia długotrwałego). Od roku 2017 rozpocząłem prace nad opracowaniem metod efektywnego modelowania wyładowania łukowego w środowiskach ciekłych. Celem tych prac jest opracowanie urządzenia i technologii niskotemperaturowego przedłużania trwałości produktów spożywczych. Dodatkowo, w ramach modelowania zagadnień sprzężonych tej klasy, opracowałem modele i analizy stanowiące podstawę nowego sposobu montażu izolacji cieplnych kanałów wentylacyjnych. Rozwiązanie to charakteryzuje się zmniejszoną energochłonnością oraz zwiększoną niezawodnością, w stosunku do stosowanych powszechnie urządzeń tej klasy. Dodatkowo, w roku 2019 zrealizowałem etap polegający na optymalizacji układów chłodzenia w nowym przekształtniku BOOST do zasilania baterii superkondensatorów w wózkach transportowych.
c) W zakresie badania pól temperatury opracowałem metodę pomiaru dyfuzyjności cieplnej materiałów termoizolacyjnych, wykorzystującą serię impulsów promieniowania emitowanego przez promienniki podczerwieni oraz kamerę termowizyjną. W tym zakresie działalności badawczej, opracowałem również metodę i model fizyczny urządzenia do pomiaru rezystancji termicznej diod LED. Wykonane przeze mnie autorskie badania umożliwiły wyznaczenie rzeczywistych parametrów diod, często odmiennych od podawanych danych katalogowych. Problematyka regulacji temperatury, zwłaszcza w urządzeniach wymagających dynamicznych nastaw regulatorów rozwiązywana była przeze mnie z wykorzystaniem metod modelowania numerycznego i analogowego. Opracowałem urządzenie pomiarowe oraz wykonałem wielowariantowe analizy, umożliwiające określenie zasad doboru nastaw regulatorów PID w urządzeniach elektrotermicznych w warunkach zmiennych parametrów obiektów regulacji. Ważnym aspektem w tej klasie zagadnień jest realizowana obecnie problematyka konstrukcji nowego systemu do nagrzewania indukcyjnego, gwarantującego maksymalizację sprawności elektrotermicznej. Szczególną uwagę zwraca się na fakt, że rozwiązania takie nie są obecnie dostępne.
d) W dotychczasowej pracy badawczej aktywnie uczestniczyłem w pracach zespołów niezwiązanych bezpośrednio z elektrotermią. Od roku 2011 opracowywałem sterowniki przeznaczone do zasilania laserów diodowych oraz QCL oraz układów termostatowania laserów. Zadania należące do niniejszej grupy wykorzystałem również do konstrukcji modelu układu rozpraszania ciepła w reflektorze przeznaczonym do pojazdów wolnobieżnych. Opracowałem również zestaw mierników do badania stanu atmosfery w rozdzielniach pracujących w środowiskach powodujących przyspieszoną degradację wyposażenia rozdzielnic.
Wiele z wymienionych zagadnień zrealizowanych przez wnioskodawcę znalazło praktyczne zastosowanie w opracowanych technologiach i urządzeniach. Za najważniejsze uznaje się:
- opracowanie i wykonanie nowego indukcyjnego układu grzejnego dla potrzeb badania ciśnienia rozprężania węgli koksujących;
- opracowanie układu rozpraszania ciepła w pojazdach wolnobieżnych;
- opracowanie i wykonanie nowej technologii i urządzenia do montażu izolacji cieplnej kanałów wentylacyjnych;
- opracowanie układu kontroli i rejestracji temperatury w reaktorze do degradacji tworzyw sztucznych;
- opracowanie i wykonanie sterowników diod laserowych oraz laserów QCL, wraz z urządzeniami termostatowania;
- opracowanie i wykonanie nowej klasy nagrzewnicy indukcyjnej przeznaczonej do dekompozycji par materiałów wybuchowych;
- opracowanie i wdrożenie urządzenia i metody pomiaru ciśnienia rozprężania węgla kamiennego w hucie Trinec.


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        w okresie 19.09.2019 - 14.02.2020 Zapisy nie są wymagane. Tym niemniej proszę o mail przed wizytą., na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Piątek, w godzinach: 17:50 - 18:20, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

 • 1. 1DA1713 - Electro-heat engineering Laboratoria, Środa 12:15-14:00, Sala: GE-b 416
 • Wykład, Środa 14:15-16:00, Sala: GE-b AE
 • Laboratoria, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 416
 • Laboratoria, Środa 16:15-18:00, Sala: GE-b 416
 • 2. 2ZE2363 - Elektrotermia Wykład, Piątek 16:10-17:45, Sala: GE-b 520
 • 3. 1DA2103 - Energy Conversions Laboratoria, Piątek 14:15-16:00, Sala: GE-c 403
 • 4. 1DE1505 - Podstawy elektrotermii Wykład, Poniedziałek 16:15-18:00, Sala: GE-b AE

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-14:00 w okresie 19.09.2019 - 14.02.2020 (zapisy niewymagane) Zapisy nie są wymagane. Tym niemniej proszę o mail przed wizytą., w sali GE-b 422
12:15-13:00
Lab. 1DA1713:A - Electro-heat engineering GR1, GE-b 416
Lab. 1DA1713:A - Electro-heat engineering GR2, GE-b 416
13:15-14:00
14:15-15:00
1DA1713:A - Electro-heat engineering GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
Lab. 1DA2103:A - Energy Conversions GR1, II połowa sem., (+ room GE416), GE-c 403
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1505:A - Podstawy elektrotermii GR1, GR2, GR3, GR4, II połowa sem., GE-b AE
Lab. 1DA1713:A - Electro-heat engineering GR1, GR2, GE-b 416
17:15-18:00
Konsultacje 17:50-18:20 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 422
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2363:A - Elektrotermia GR5, wszystkie zjazdy, GE-b 520
17:00-17:45
17:50-18:35
Konsultacje 17:50-18:20 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 422
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Laboratory test stand for determination of lasers and optical fibers parameters praca inżynierska
2. Mikroprocesorowy rejestrator temperatury praca inżynierska
3. Ocena dokładności pomiaru temperatury za pomocą technik termoizolacyjnych. praca inżynierska
4. Minimalizacja zużycia energii przez piece rezystancyjne do obróbki cieplnej praca magisterska
5. Badanie wpływu charakterystycznych parametrów układu grzejnego na rozkład temperatury we wsadzie nagrzewanym indukcyjnie praca magisterska
6. Mikroprocesorowy miernik temperatury z wyświetlaczem graficznym. praca magisterska
7. The work stand to test a temperature control system with PLC and analogue model praca inżynierska
8. Nagrzewanie pomp wysokociśnieniowych w układach pompowych praca inżynierska
9. Operating characteristics of devices for renewable energy conversions praca magisterska
10. Wyznaczenie charakterystyk mocy w funkcji temperatury dla samoregulujących przewodów grzejnych praca inżynierska
11. Problematyka jednorodności napromieniowania na charakterystyki wyjściowe ogniw fotyowoltaicznych praca magisterska
12. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
13. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
14. Analiza układów rozpraszania ciepła w diodach LED praca magisterska
15. Problematyka Generacji Ciepła w Elektroenergetycznych Liniach Kablowych praca magisterska
16. Power Quality Improvement in the Iraqi Power System by Using D-STATCOM praca magisterska
17. Minimalization Energy Loses Based on VAR Control Using Matlab praca magisterska
18. Study improve the performance of the electric power system in Iraq by utility of micro-grid based on renewable energy praca magisterska
19. System dynamicznej rejestracji i wizualizacji temperatury w piecu wysokotemperaturowym praca magisterska
20. Istotne czynniki determinujące sprawność paneli fotowoltaicznych praca magisterska
21. Opracowanie układu sterowania lasera półprzewodnikowego do badania właściwości transmisji promieniowania w systemach światłowodowych praca magisterska
22. Simplified calculations of induction crucible furnaces - design and operational characteristics praca magisterska
23. Modelowanie i badania mikrofalowych członów grzejnych praca inżynierska
24. Simulation of 2-state temperature controller by using RC analogue model and PLC praca inżynierska
25. Control of straight through furnace model using PLC controller praca inżynierska
26. Power sources for LEDs. Efficiency tests. praca inżynierska
Powrót