Employee information:

dr inż. Karol Pawlak

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:karol.pawlak@ien.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 56 99 
 • Room Gmach Elektryczny kl. C pok. 205 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Karol Pawlak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Monday, at: 12:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 205
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )
 • Sunday, at: 10:40 - 11:25, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 205
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2339:A - Planowanie rozwoju i eksploatacji źródeł energii elektrycznej GR3, 1st half of sem., GE-c 404
Proj. 1DE2339:A - Planowanie rozwoju i eksploatacji źródeł energii elektrycznej GR3, 2nd half of sem., GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:15-14:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-c 205
13:15-14:00
14:15-15:00
2DE2340:A - Zarządzanie użytkowaniem energii GR3, 1st half of sem., GE-c 404
Proj. 2DE2340:A - Zarządzanie użytkowaniem energii GR3, 2nd half of sem., GE-c 404
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
Office hours 10:40-11:25 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-c 205
11:30-12:15
Sem. 1ZE2401:D - Seminarium dyplomowe magisterskie GR2, GR3, all meetings, GE-c 404
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Ocena efektywności ekonomicznej budowy elektrowni gazowej w warunkach polskich praca magisterska
2. Wybrane zagadnienia lokalizacji elektrowni w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. praca magisterska
3. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej o mocy 3 GW w Polsce praca magisterska
4. Wpływ rynku bilansującego na koszty funkcjonowania wytwórcy na rynku energii elektrycznej praca magisterska
5. Ocena ryzyka realizacji inwestycji w źródła energii elektrycznej przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych praca magisterska
6. Wpływ doboru zastosowanych turbozespołów wiatrowych na efektywność pracy elektrowni wiatrowej praca inżynierska
7. Wpływ farm wiatrowych na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
8. Proces inwestycyjny budowy źródeł energii elektrycznej na przykładzie farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca inżynierska
9. Określenie warunków brzegowych opłacalności inwestycji w energetykę jądrową w Polsce praca magisterska
10. Wykorzystanie dronów w diagnostyce obiektów budowlanych, przemysłowych i energetycznych praca magisterska
11. Studium wykonalności małej elektrociepłowni na biomasę praca magisterska
12. Wykorzystanie dronów do diagnostyki oraz budowy sieci elektroenergetycznych praca magisterska
13. Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie gospodarki energią bierną Zakładów Azotowych Puławy Grupy Azoty S.A. praca magisterska
14. Rynek mocy jako mechanizm wsparcia konwencjonalnych źródeł wytwórczych z uwzględnieniem obecnej i planowanej struktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
15. Wpływ regulacji europejskich na politykę energetyczną Polski i kształt polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
16. Analiza rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
17. Integracja prosumenckich odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną praca inżynierska
18. Praktyczne zrozumienie i wdrożenie ISO 50001: 2011 - Systemu Zarządzania Energią (SZE) praca magisterska
19. Rozwój technologii magazynowania energii i ich wpływ na inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej praca magisterska
20. Zastosowanie biomasy i odpadów w procesach wytwarzania energii elektrycznej" praca magisterska
21. Photovoltaic Systems configurations and rules of designing process praca inżynierska
22. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych współczesnych bloków energetycznych na biomasę praca magisterska
23. Możliwości świadczenia przez farmy fotowoltaiczne regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
24. Wpływ uczestnictwa w rynku bilansującym na koszty sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej praca inżynierska
25. Ocena stopnia realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce na tle innych krajów praca magisterska
26. Projekt koncepcyjny prosumenckiego hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
27. Ocena rynku energii w Polsce w aspekcie rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
28. Usage of Manned and Unmanned aerial vehicles for construction processes of High Voltage transmission lines praca magisterska
29. Możliwości świadczenia przez farmy wiatrowe regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
30. Studium rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce opartej na uciepłownianiu bloków kondensacyjnych praca magisterska
31. Projekt koncepcyjny zasobnika energii dla instalacji prosumenckiej praca inżynierska
32. Analiza ekonomiczno-techniczna regulacji obrotów pomp wody chłodzącej za pomocą przemienników częstotliwości praca inżynierska
33. Koncepcja współpracy farmy wiatrowej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
34. Wpływ katastrofy w Fukushimie na systemy bezpieczeństwa w nowych elektrowniach jądrowych praca inżynierska
35. Effect of shadow impact on the efficiency of photovoltaic modules at Iraq climate conditions praca magisterska
36. Koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
37. The study of efficiency improving of the photovoltaic systems performance by using cooling systems praca magisterska
38. Mechanizmy wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i innych krajach UE praca inżynierska
39. Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni praca magisterska
40. Analiza skuteczności działania rynku bilansującego praca magisterska
41. Studium wykonalności wraz z projektem budowlano-wykonawczym elektrowni fotowoltaicznej praca magisterska
42. Wyzwania dla Polski niskoemisyjnej transformacji energetycznej praca magisterska
43. Efficiency improvement of Photovoltaic Modules at Iraq climate conditions praca magisterska
44. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania zasobników energii w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
45. Projekt koncepcyjny stacji ładowania samochodów elektrycznych praca inżynierska
46. Analiza zasadności wdrażania rozwiązań V2G w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce praca inżynierska
47. Projekt koncepcyjny mikrosieci prądu przemiennego praca inżynierska
48. Mała elektrownia wodna wykorzystująca przemiennik częstotliwości praca magisterska
49. Analiza perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
50. Analiza zmian kształtu rynku energii w Polsce w aspekcie wprowadzenia mechanizmów opłat za moc praca magisterska
51. Wykorzystanie elektrolizera w hybrydowych systemach wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
52. Plan rozwoju kogeneracyjnych źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich praca magisterska
53. Wpływ polityki energetycznej Polski na kształt krajowego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
54. Modernizacja elektrociepłowni z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym praca magisterska
55. Metody i technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w konwencjonalnych źródłach energii krajowego podsektora wytwarzania praca magisterska
56. Analiza metodyki i zasad ustalania taryf dla dystrybucji energii elektrycznej praca magisterska
57. Poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego wybranej gminy poprzez stworzenie klastra energii z wykorzystaniem biogazowni praca magisterska
58. Analiza wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
59. Lokalizacja źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu generacji rozproszonej i klastrów energetycznych praca magisterska
60. Construction process and efficiency improving of solar power farms according to Indian weather conditions praca magisterska
61. Analiza rozwoju polskiego sytemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
62. Optymalizacja punktu pracy struktury mikrosieci przy współpracy z siecią elektroenergetyczną w aktualnych warunkach rynkowych praca magisterska
63. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej przy uwzględnieniu klastrów energetycznych praca magisterska
64. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
65. Design of a hybrid system with a storage for single-house complex in Turkey praca magisterska
66. Energy management by using wireless technologies praca magisterska
67. Analiza mechanizmów wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach UE praca inżynierska
68. Green building technologies and its power saving solutions for a sustainable future praca magisterska
69. Analysis Of PV Power Availability To Support The Solar Powered Yacht According To Indian Coastal Weather Conditions praca magisterska
70. Projekt koncepcyjny zeroenergetycznego budynku praca magisterska
71. Analiza techniczno-ekonomiczna wpływu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku na Krajowy System Elektroenergetyczny praca magisterska
72. Analiza ekonomiczno-techniczna budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca magisterska
73. Ocena możliwości rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
74. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji w odnawialne źródła energii praca magisterska
75. Analiza ekonomiczno-techniczna możliwości wykorzystania idei domów zeroenergetycznych w Polsce praca magisterska
76. Analiza rynku mocy oraz ocena jego wpływu na realizację nowych planów inwestycyjnych polskiej energetyki praca magisterska
77. Projekt koncepcyjny i analiza zasadności integracji technologii V2H z mikrosiecią elektroenergetyczną praca magisterska
78. Lokalizacja konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii praca magisterska
79. Wpływ rozwoju technologii magazynowania energii na odnawialne źródła energii praca magisterska
80. Koncepcja budowy klastra energetycznego na przykładzie gminy wiejskiej praca magisterska
81. Projekt koncepcyjny hybrydowej instalacji OZE dla prosumentów praca magisterska
82. Analiza efektywności ekonomicznej budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w wybranej gminie praca magisterska
83. Off Grid and On Grid Connected Hybrid Power Systems praca magisterska
84. Elektrownie wiatrowe i magazyny CAES jako układy współpracujące z elektrociepłownią biogazową praca magisterska
Back