Employee information:

dr hab. inż. Jerzy Marzecki

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:jerzy.marzecki@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5626; sekretariat +48 22 234 7255 
 • Room Gmach Główny pok. 239 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Jerzy Marzecki
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Friday, at: 11:00 - 12:00, Gmach Główny PW pokój 239
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Sunday, at: 11:30 - 12:15, Gmach Główny PW pokój 239
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 11:00-12:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GG 239
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1639:A - Sieci elektroenergetyczne GR1, GR2, GR3, GR4, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
1ZE1713:A - Sieci elektroenergetyczne GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
09:00-09:45
09:50-10:35
2ZE2319:A - Sieci rozdzielcze i przesyłowe GR3, all meetings, GM 011
10:40-11:25
11:30-12:15
Office hours 11:30-12:15 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GG 239
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Wybrane prace projektowe przy modernizacji układów zasilania dużych placówek opieki medycznej ( na przykładzie CZD) praca inżynierska
2. Instalacje specjalne prądu stałego i zmiennego aktualnie stosowane w Polsce praca magisterska
3. Główne problemy z zakresu rynku energii elektrycznej w Polsce praca inżynierska
4. Metody optymalnej lokalizacji stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN w wartościach rynkowych praca magisterska
5. Analiza ekonomiczna terenowych sieci elektroenergetycznych praca inżynierska
6. Wybrane problemy eksploatacji sieci rozdzielczych w miastach praca inżynierska
7. Metody analizy ekonomicznej terenowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
8. Analiza techniczno-ekonomiczna stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca inżynierska
9. Analiza zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wiejskich w Rejonie Energetycznym Łomża w latach 2001-2005 praca magisterska
10. Analiza techniczno - ekonomiczna stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN eksploatowanych na terenie RWE STOEN praca magisterska
11. Efektywność wymiany transformatorów i linii w terenowych sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
12. Analiza metod obliczania strat technicznych w sieciach rozdzielczych praca inżynierska
13. Analiza techniczno-ekonomiczna stacji transformatorowych SN/nn pracujących w sieciach terenowych praca magisterska
14. Obliczanie niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca magisterska
15. Zasilanie zakładu przemysłowego ? wybrane problemy praca inżynierska
16. Metody lokalizacji stacji Sn/nn w zakładach przemysłowych praca inżynierska
17. Koncepcja zasilania w energię elektryczną osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
18. Niezawodność zasilania odbiorców różnych typów praca inżynierska
19. Wpływ warunków rynkowych na lokalizację optymalną stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
20. Jakość zasilania odbiorców energią elektryczną-wybrane problemy. praca inżynierska
21. Zagadnienia niezawodności stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
22. Niezawodność miejskich stacji transformatorowo - rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
23. Optymalne parametry elementów sieci rozdzielczych praca inżynierska
24. Analiza niezawodności miejskich i terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
25. Metody analiza i oceny ekonomicznej przy projektowaniu sieci terenowych nn i SN praca inżynierska
26. Wyznaczanie obciążeń szczytowych stacji terenowych SN/nn praca inżynierska
27. Optymalne struktury i konfiguracje sieci terenowych SN. praca inżynierska
28. Zagadnienia efektywności wymiany transformatorów w miejskich stacjach SN/nn i 110 kV/SN. praca inżynierska
29. Modernizacja sieci terenowych niskich i średnich napięć infrastruktury energetycznej na terenach kolei. praca inżynierska
30. projekt modernizacji fragmentu sieci terenowej SN i nn. praca inżynierska
31. Koncepcja rozwoju sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
32. Metody deterministyczne wyznaczania rozpływów mocy w sieciach promieniowych SN i nn. praca magisterska
33. Optymalne rozmieszczanie stacji transformatorowych na terenie zakładu przemysłowego. praca magisterska
34. Analiza techniczna terenowej sieci średniego napięcia wybranego Rejonu Energetycznego. praca magisterska
35. Metody prognozowania obciążeń szczytowych dla odbiorców miejskich. praca magisterska
36. Analiza różnorodnych rozwiązań stacji 110 kV/SN na obszarze aglomeracji miejskiej praca magisterska
37. Analiza metod obliczania strat technicznych w sieciach niskiego napięcia praca inżynierska
38. Analiza metod prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla odbiorców miejskich praca inżynierska
39. Metody ograniczania strat technicznych w sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
40. Modernizacja miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN praca magisterska
41. Modernizacja stacji transformatorowych SN/nn i rozdzielni niskiego napięcia na terenie wybranego zakładu przemysłowego praca magisterska
42. Optymalizacja struktury terenowych sieci średniego napięcia w warunkach rynkowych praca magisterska
43. Obsługa ruchowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV praca inżynierska
44. Projekt stacji elektroenergetycznej 110kV/SN praca inżynierska
45. Analiza istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nn dla potrzeb jej modernizacji. praca magisterska
46. Analiza niezawodności Rozdzielczego Punktu Zasilającego praca magisterska
47. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany linii i transformatorów SN/nN w sieciach miejskich. praca inżynierska
48. Optymalny dobór transformatorów SN/nN w sieciach dystrybucyjnych. praca magisterska
49. Modernizacja układów zasilania stacji 110kV/SN w zakładach przemysłowych. praca magisterska
50. Analiza algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji wieloetapowej rozwoju stacji 110kV/SN praca magisterska
51. Efektywność ekonomiczna wymiany linii i transformatorów SN/nN w sieciach terenowych praca magisterska
52. Optymalizacja wielokryterialna badania rozwoju stacji 110 kV/SN w miastach praca magisterska
53. Analiza techniczna fragmentu miejskiej sieci średniego napięcia w aglomeracji warszawskiej-wybrane zagadnienia praca inżynierska
54. Niezawodność zasilania odbiorów zakładu przemysłowego praca magisterska
55. Analiza techniczno-ekonomiczna przemysłowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia praca magisterska
56. Ustalanie obciążeń eletroenergetycznych w sieci terenowej nN i SN praca inżynierska
57. Wyznaczanie strat technicznych w sieci terenowej SN praca inżynierska
58. Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy linii nn i SN oraz wymiany transformatorów SN/nn w sieci terenowej praca inżynierska
59. Obliczanie niezawodności miejskich i terenowych stacji SN/nN praca inżynierska
60. Analiza techniczno-ekonomiczna terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia praca magisterska
61. Zagadnienia wybrane dotyczące modernizacji istniejących linii napowietrznych 220 kV do pracy w podwyższonej temperaturze projektowej praca inżynierska
62. Analiza niezawodności terenowych sieci SN praca magisterska
63. Zagadnienia wybrane budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV w Polsce praca magisterska
64. Analiza niezawodności przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
65. Metody wyznaczania optymalnej lokalizacji stacji 110kV/SN w miastach praca magisterska
66. Lokalizacja optymalna stacji transformatorowych SN/nN i rozdzielnic nN w obiekcie przemysłowym praca magisterska
67. Wybrane problemy ograniczania strat mocy i energii w sieciach terenowych niskiego i średniego napięcia praca magisterska
68. Modernizacja sieci terenowej niskiego i średniego napięcia - zagadnienia wybrane praca inżynierska
69. Prognozowanie obciążeń terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
70. Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca modernizacji sieci terenowych średniego napięcia praca magisterska
71. Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
72. Poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców miejskich praca magisterska
73. Metody wyznaczania strat technicznych w sieci miejskiej średniego napięcia praca inżynierska
74. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu energii elektrycznej w sieciach WN przy stosowaniu nowych konstrukcji przewodów napowietrznych praca magisterska
75. Systemy wspomagania dyspozytorów w sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
76. Analiza metod stosowanych w ocenie niezawodności sieci średniego napięcia praca magisterska
77. Strategia rozwoju stacji transformatorowej SN/nn praca magisterska
78. Układy zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych WN praca magisterska
79. Zagadnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej do obiektów służby zdrowia. praca magisterska
80. Optymalna regulacja napięcia w sieciach terenowych SN i nn praca magisterska
81. Analiza techniczno-ekonomiczna fragmentu sieci SN w aglomeracji miejskiej praca magisterska
82. Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych budowy linii napowietrznych SN i WN na wartość strat mocy i energii praca magisterska
83. Lokalizacja Rozdzielczych Punktów Zasilających (RPZ) w miastach w warunkach rynkowych praca magisterska
84. Metody wyznaczania rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
85. Różnorodność wyposażenia stacji elektroenergetycznych SN/nn dla osiągnięcia pożądanych funkcjonalności tych stacji praca magisterska
86. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych stacji 110 kV/SN w aglomeracji miejskiej praca magisterska
87. Metody wyznaczania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w zakładach przemysłowych praca magisterska
88. Analiza niezawodności miejskich stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN praca magisterska
89. Analiza niezawodności sieci przemysłowej średniego napięcia praca magisterska
90. Analiza kryteriów budowy stacji transformatorowych SN/nn na obszarach wiejskich praca magisterska
91. Wybrane problemy modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych praca magisterska
92. Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju sieci terenowych SN praca magisterska
93. Projektowanie dwutorowych linii elektroenergetycznych 400 kV praca magisterska
94. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia praca magisterska
95. Optymalizacja struktury miejskich sieci elektroenergetycznych średniego napięcia praca magisterska
96. Analiza metod wyznaczania strat technicznych w sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
97. Prognozowanie obciążeń stacji transformatorowych SN/nn w miastach praca magisterska
98. Rozmieszczenie źródeł generacji rozproszonej w sieci rozdzielczej średniego napięcia praca magisterska
99. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
100. Wyznaczanie obciążeń i rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia praca magisterska
101. Optymalna lokalizacja stacji SN/nn i rozdzielnic nn w zakładach przemysłowych praca magisterska
102. Analiza niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
103. Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN praca magisterska
104. Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci SN praca magisterska
105. Modernizacja terenowych sieci niskiego napięcia praca inżynierska
106. Linie napowietrzne WN z przewodami wysokotemperaturowymi jako alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych (z punktu widzenia wybranych uwarunkowań techniczno-ekonomicznych) praca magisterska
107. Metody wyznaczania obciążeń w sieci miejskiej średniego napięcia praca inżynierska
108. Analiza niezawodności przemysłowej sieci średniego napięcia praca magisterska
109. Analiza kosztów zawodności zasilania energią elektryczną odbiorcy przemysłowego i komunalnego praca magisterska
110. Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN praca magisterska
111. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn praca magisterska
112. Planowanie rozwoju stacji 110 kV/SN w warunkach rynkowych praca magisterska
113. Analiza techniczno - ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych wysokiego napięcia praca magisterska
114. Analiza techniczno - ekonomiczna modernizacji sieci miejskich SN i nn praca magisterska
115. Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci terenowej SN praca magisterska
116. Ocena niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
117. Modernizacja rozdzielnic 110 kV przemysłowych stacji 110 kV/SN praca magisterska
118. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych terenowych stacji transformatorowych SN/nn praca inżynierska
119. Analiza techniczno - ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych stacji 110 kV/SN w miastach praca magisterska
120. Wybrane zagadnienia techniczno - ekonomiczne związane z poprawą zdolnoścci przesyłowych krajowego systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
121. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowej SN i nn praca magisterska
122. Wyznaczanie obciążeń i rozpływów mocy w sieci miejskiej średniego napięcia praca magisterska
123. Modernizacja rozdzielnic 110 kV stacji 110 kV/SN: praca magisterska
124. Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN: praca magisterska
125. Analiza metod wyznaczania strat technicznych w sieci miejskiej średniego napięcia praca magisterska
126. Analiza niezawodności miejskiej sieci średniego napięcia praca magisterska
127. Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia praca inżynierska
128. Planowanie rozwoju miejskich stacji 110kV/SN praca magisterska
Back