Employee information:

dr hab. inż. Dariusz Baczyński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:dariusz.baczynski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 7659 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 3a 
 • WWW: http://www.ien.pw.edu.pl 
 • Corresponding address:
  IE - Dariusz Baczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

 • Friday, at: 12:15 - 13:15, MS Teams pokój GG214
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI2230:A - Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania GR1, GR2, MS-Tms MS Teams
1DA1409:A - Introduction to Electrical Power Engineering GR1, GR2, on-line, GM 011
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:15-13:15 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms GG214
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE2117:A - Matematyka - Metody optymalizacji EN GR1, GR2, GG 226
Proj. 1DR1520:B - Projekt indywidualny GR1, GR2, cycle other, termin roboczy, DOU Do ustalenia
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Badanie wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego i potrzeby rozwoju krajowego systemu przesyłowego praca magisterska
2. Analiza metod odzyskiwania danych praca magisterska
3. Przewodowe i bezprzewodowe metody transmisji danych eksploatacyjnych wykorzystywane praktycznie w spółkach dystrybucyjnych praca magisterska
4. Wykorzystanie technologii internetowych do sterowania i monitorowania instalacji inteligentnej za pomocą urządzenia Signum Home Controller praca magisterska
5. Wpływ danych dodatkowych na jakość prognozy krótkoterminowej wykonywanej przy pomocy sieci neuronowych praca magisterska
6. Kierunki rozwoju systemów informatycznych i ich integracja w polskich spółkach dystrybucyjnych praca magisterska
7. Studium projektowe systemu komputerowego wspomagania projektowania w technologii open source praca inżynierska
8. Zastosowanie logiki rozmytej do prognozowania elektroenergetycznego praca magisterska
9. Niezawodność zasilania budynków energią elektryczną praca magisterska
10. Obliczanie wskaźników oceny możliwości wymiany mocy KSE praca inżynierska
11. Estymacja błędu prognozy krótkoterminowej wykonywanej przy użyciu sieci neuronowej praca magisterska
12. Partycjonowanie jako sposób optymalizacji i jego wpływ na zarządzanie danymi w bazie danych na przykładzie Oracle 11g praca magisterska
13. Analiza wydajności serwisu raportowego korzystającego z różnych źródeł danych analitycznych praca magisterska
14. Strojenie serwera bazodanowego ORACLE 11g na przykładzie hurtowni danych praca magisterska
15. Analiza rozwiązań przeciwporażeniowych budownictwa jednorodzinnego w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii praca magisterska
16. Projekt instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej ostrzegawczej w domu jednorodzinnym wykonanym w technologii szkieletowej praca inżynierska
17. Analiza porównawcza rozwiązań klasy Business Intelligence. praca magisterska
18. Projekt układu zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
19. Projekt instalacji elektrycznej w restauracji z salą bankietową. praca inżynierska
20. Studium porównawcze rozwiązań technicznych zasilania rezerwowego domu jednorodzinnego wykorzystującego OZE praca inżynierska
21. Aplikacja do przeprowadzania analiz właściwości ekosystemu praca inżynierska
22. Projekt instalacji elektrycznej w budynku urzędu praca inżynierska
23. Alternatywne zasilenie domku letniskowego bez możliwości przyłączenia do sieci praca inżynierska
24. Analiza jakości działania algorytmu mrówkowego w zadaniu optymalizacji struktur sieci elektroenergetycznych praca inżynierska
25. Analiza porównawcza systemów inteligentnego budynku KNX/EIB oraz SNG-Synergia praca magisterska
26. ANALIZA ALGORYTMÓW DETEKCJI RUCHU W CYFROWYM PRZETWARZANIU OBRAZÓW Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPEN CV praca magisterska
27. Hurtownie danych dla narzędzi zorientowanych na analizę giełdy papierów wartościowych praca magisterska
28. Prawno-techniczne aspekty przyłączania odnawialnych źródeł energii. praca magisterska
29. Analiza metod szacowania obciążeń instalacji elektrycznych w budynkach biurowych praca magisterska
30. Projekt instalacji elektrycznej budynku warsztatu samochodowego z zasilaniem rezerwowym wydzielonych obwodów praca inżynierska
31. Projekt instalacji elektrycznej w zakładzie przemysłu drzewnego praca inżynierska
32. Projekt instalacji elektrycznej w budynku szkoły praca inżynierska
33. Studium na temat standaryzacji przekrojów kabli w osiedlowej sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
34. Estymacja mocy szczytowych transformatorów SN/nn za pomocą algorytmu pszczelego praca magisterska
35. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wymagającym rezerwowania zasilania. praca inżynierska
36. Projekt instalacji elektrycznej w ośrodku wypoczynkowym składającym się z domków letniskowych praca inżynierska
37. Projekt instalacji elektrycznej w obiekcie zabytkowym. praca inżynierska
38. Analiza metod wyznaczania rozpływu mocy dla sieci rozdzielczych z przyłączoną generacją rozproszoną praca magisterska
39. Analiza skutków rozdzielenia instytucjonalnego operatorów systemów dystrybucyjnych i spółek obrotu energią elektryczną praca magisterska
40. Analiza zapotrzebowania na moc i energię bierną w budynkach biurowych praca magisterska
41. Analiza techniczno-ekonomiczna zmiany napięcia miejskiej sieci rozdzielczej SN praca magisterska
42. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie hodowlanym z przyłączonymi źródłami OZE praca inżynierska
43. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolniczo-hodowlanym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w skojarzeniu (CHP) praca inżynierska
44. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie hodowlanym wymagającym rezerwowania zasilania praca inżynierska
45. Systemy nadzorowania parametrów termicznych i mechanicznych pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych praca magisterska
46. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w budynkach usługowo-handlowych praca magisterska
47. Zarządzanie popytem w polskiej elektroenergetyce praca magisterska
48. Koncepcja i model symulacyjny systemu automatyki budynkowej z wykorzystaniem analizy obrazu praca magisterska
49. Wykorzystanie biomasy w ramach odnawialnych źródeł energii w polityce elektroenergetycznej kraju praca inżynierska
50. Analiza możliwości zastosowania magazynów energii w mikrosieciach praca magisterska
51. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie sadowniczym z przyłączonymi źródłami OZE praca inżynierska
52. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w skojarzeniu (CHP) praca inżynierska
53. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie ogrodniczym wymagającym rezerwowania zasilania praca inżynierska
54. Metody zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV praca magisterska
55. Zarządzanie odbiorami podczas pracy wyspowej mikrosieci niskiego napięcia praca magisterska
56. Koncepcja funkcjonowania lokalnych rynków energii elektrycznej w Polsce praca magisterska
57. Analiza szeregów czasowych produkcji energii ze źródeł odnawialnych pod kątem niezależności energetycznej wybranego obszaru praca magisterska
58. Analiza wpływu doboru danych wejściowych na jakość prognoz w procesie prognozowania krótkoterminowego produkcji energii z farm wiatrowych praca magisterska
59. Analiza możliwości wykorzystania automatycznej klasyfikacji obrazów w procesie wspomagania inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych praca magisterska
60. Analiza narzędzi komputerowych do wyznaczania rozpływów mocy dla sieci rozdzielczych z dużym udziałem odbiorników 1-fazowych i niesymetrycznych praca magisterska
61. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji elektrycznych w budynkach biurowych pod kątem opłacalności stosowania rozwiązań KNX i przyłączania źródeł OZE praca magisterska
62. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolno-hodowlanym wykorzystującym energetycznie produkty działalności rolniczej praca inżynierska
63. Rozwiązania techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych w technologii High Temperature Low Sag (HTLS) praca magisterska
64. Budowa urządzenia do zdalnego nadzorowania zużycia energii elektrycznej w instalacji nn praca magisterska
65. Budowa urządzenia zgodnego z ideą IoT (Internet of Things) do zbierania informacji o sposobie użytkowania energii przez odbiornik nn praca magisterska
66. Identyfikacja możliwości kształtowania mocy generowanej w małych elektrowniach wodnych w horyzoncie kilkudniowym praca magisterska
67. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych AGD i RTV praca magisterska
68. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolno-hodowlanym wykorzystującym energię elektryczną produkowaną w źródłach fotowoltaicznych praca inżynierska
69. Analiza możliwości wykorzystania danych bieżących o produkcji w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii z turbin wiatrowych praca magisterska
70. Program komputerowy do weryfikacji doboru zabezpieczeń w instalacji elektrycznej niskiego napięcia praca inżynierska
71. Analiza kosztów dostosowania podsystemu przesyłowego do różnych wariantów prognoz długoterminowych praca magisterska
72. Analiza porównawcza Towarowej Giełdy Energii i giełdy Nord Pool w kontekście organizacji handlu energią elektryczną w Polsce praca magisterska
73. Ocena możliwości wykorzystania energetycznego lasów praca magisterska
74. Analiza techniczno-ekonomiczna dotycząca możliwości zapewnienia niezależności energetycznej w ośrodku badawczym praca magisterska
75. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie rolniczym wykorzystującym energię elektryczną i cieplną produkowaną w panelach PVT praca inżynierska
76. Skutki ekonomiczno-techniczne regulacji prawnych w zakresie OZE w Polsce praca magisterska
77. Identyfikacja pracujących odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych praca magisterska
78. System informatyczny do weryfikacji poprawności projektów sieci rozdzielczych SN i nn praca magisterska
79. Projekt instalacji elektrycznej w gospodarstwie sadowniczym wykorzystującym pompę ciepła i panele fotowoltaiczne praca inżynierska
80. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do opracowania strategii gry w Othello praca magisterska
Back