Informacje o pracowniku:

dr inż. Konrad Sobolewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Konrad.Sobolewski@pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Konrad Sobolewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki pok. 116
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wyładowania atmosferyczne, ochrona odgromowa i przepięciowa. Lokalizacja i rejestracja wyładowań piorunowych. Modelowanie i symulacje. Uziemienia.


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 10:15 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 14 godzin przed terminem )
 • Sobota, w godzinach: 09:00 - 09:45, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 1DE1715:A - Projektowanie instalacji odgromowej i przepięciowej GR9, GE-b 113
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:15-11:00 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DE1717:A - Modelowanie zjawisk wysokonapięciowych GR9, Cykl inny, GE-b 113
Lab. 1DE1511:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR2, zaj. parz., część grupy, GE-b 109
Lab. 1DE1511:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR2, zaj. nieparz., część grupy, GE-b 109
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2374:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR6, GR7, Cykl inny, GE-b 105
Proj. 2ZE2374:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR6, GR7, wszystkie zjazdy, GE-b 105
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
Lab. 1ZE1783:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR5, druga połowa zjazdów, GE-b 109
1ZE1783:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR5, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 105
19:30-20:15
1ZE1108:A - Systemy operacyjne i sieci komputerowe GR1, GR2, GR3, GR4, pierwsza połowa zjazdów, GG 219
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Konsultacje 9:00-9:45 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
09:50-10:35
Proj. 1ZE1796:A - Przepięcia, ochrona odgromowa i przepięciowa GR5, wszystkie zjazdy, GE-b 105
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE1504:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-b AE
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza wpływu parametrów uziemienia na skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
2. Stanowisko pomiarowe do badania odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia harmoniczne w sieci zasilającej. praca magisterska
3. Metody ochrony typowych konfiguracji lokalnych sieci komputerowych LAN przed skutkami pobliskich i bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. praca inżynierska
4. Analiza zagrożeń wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach przesyłu. praca inżynierska
5. Metody ochrony odgromowej i przepięciowej urządzeń gwarantowanego zasilania. praca inżynierska
6. Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej praca magisterska
7. Systemy zasilania i ochrony przepięciowej obiektów budowlanych praca magisterska
8. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania wyładowań niezupełnych w materiałach stałych praca magisterska
9. Ocena zagrożenia przepięciami indukowanymi od wyładowania atmosferycznego dla wewnętrznych urządzeń elektronicznych. praca inżynierska
10. Elektroniczny układ wysokonapięciowy do badania świec zapłonowych silników spalinowych. praca magisterska
11. Analiza rozwiązań telekomunikacyjnych w inteligentnych sieciach energetycznych praca inżynierska
12. Analiza zagrożenia przepięciowego typowego stanowiska komputerowego praca magisterska
13. Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych systemów antenowych sieci transmisji danych praca inżynierska
14. Model obiektu z instalacją odgromową do badania rozpływu prądu piorunowego praca magisterska
15. Analiza rozkładu pola E-M w obiekcie budowlanym podczas rozpływu prądu udarowego w instalacji piorunochronnej praca magisterska
16. Wpływ instalacji odgromowej na wydajność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
17. Pomiar zakłóceń elektromagnetycznych prostownika PR-27 praca magisterska
18. Charakterystyka komputera pc jako odbiornika i zarazem źródła zakłóceń przewodzonych praca inżynierska
19. Możliwości wykorzystania badań termowizyjnych w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
20. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej obiektów przetwarzających informacje niejawne praca magisterska
21. Napięcia indukowane w instalacjach niskonapięciowych praca magisterska
22. Analiza ochrony odgromowej i przepięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
23. Badanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę wagi elektronicznej. praca magisterska
24. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady i algorytm projektowania. praca inżynierska
25. Analiza konstrukcyjna kontenerowych stacji transformatorowych praca inżynierska
26. Metody analizy ryzyka oraz doboru ochrony odgromowej i przepięciowej na przykładzie oczyszczalni ścieków praca magisterska
27. Zasady i środki ochrony odgromowej i przepięciowej systemów nadzoru wizyjnego. praca magisterska
28. Analiza i projekt ochrony przepięciowej lokalnej sieci komputerowej zainstalowanej w bibliotece publicznej. praca magisterska
29. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
30. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektu Głównej Stacji Zasilającej praca magisterska
31. Kompatybilność elektromagnetyczna układów elektronicznych praca magisterska
32. Ochrona odgromowa i przepięciowa budynku pompowni pożarowej i zbiorników wody instalacji mgły wodnej. praca inżynierska
33. Badania symulacyjne instalacji piorunochronnych praca inżynierska
34. Ochrona przepięciowa w układach zasilających mobilne urządzenia łączności. praca inżynierska
35. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. praca inżynierska
36. Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań w Polsce praca inżynierska
37. Ochrona odgromowa i przepięciowa wolnostojących instalacji telekomunikacyjnych praca magisterska
38. Zasady zasilania tymczasowego placu budowy praca inżynierska
39. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
40. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
41. Analiza zmian w czasie skuteczności instalacji odgromowej obiektu mieszkalnego praca magisterska
42. Prace eksploatacyjne na liniach napowietrznych 15 i 0,4 kV praca inżynierska
43. Model linii długiej do analizy zjawisk falowych praca inżynierska
44. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
45. Uziomy w instalacjach ochrony odgromowej i przepięciowej. praca inżynierska
46. Analiza wpływu zmian parametrów instalacji ochrony odgromowej na jej skuteczność praca magisterska
47. Automatyka budynków biurowych. Stan obecny i kierunki rozwoju. praca magisterska
48. Opracowanie programu narzędziowego wspomagającego wykonanie wybranych obliczeń do projektu instalacji odgromowej. praca inżynierska
49. Badania odporności prostych przetwornic DC-DC na zaburzenia przewodzone. praca magisterska
50. Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania sprzężeń pomiędzy układami przewodów praca inżynierska
51. Analiza porównawcza różnych typów połączeń elementów instalacji uziomowej praca magisterska
52. Projekt instalacji budynku produkcyjno-biurowego praca inżynierska
53. Fizyka wyładowania atmosferycznego a skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
54. Ochrona odgromowa i przepięciowa stacji bazowych GSM praca magisterska
55. Porównanie metod obliczeniowych uziomów. praca inżynierska
56. Porównanie metod pomiarowych wybranych parametrów uziemień praca magisterska
57. Analiza porównawcza wymagań norm IEC w zakresie projektowania instalacji odgromowych praca magisterska
58. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej instalacji odgromowej w budynku służby zdrowia praca magisterska
59. Analiza wpływu wybranych czynników normatywno-technicznych na skuteczność instalacji ochrony odgromowej. praca inżynierska
60. Analiza procesu projektowo-wdrożeniowego rozległych instalacji fotowoltaicznych praca magisterska
61. Analiza wpływu procesu projektowo-wdrożeniowego na skuteczność ochrony przepięciowej sieci elektroenergetycznych praca magisterska
62. Analiza wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na funkcjonowanie zapalników elektrycznych praca magisterska
63. Budowa stanowiska dydaktycznego w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia praca magisterska
64. Budowa stanowiska dydaktycznego w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia praca magisterska
65. Modelowanie numeryczne uziomów infrastruktury elektroenergetycznej. praca magisterska
Powrót