Employee information:

dr inż. Konrad Sobolewski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:Konrad.Sobolewski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 78 56 
 • Room GE 116 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Konrad Sobolewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki pok. 116
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Electromagnetic compatibility. Lightning discharges, lightning and overvoltage protection. Lightning location and registration. Modelling and simulations.


Office hours in 2020L:

 • Monday, at: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie konsultacje odbywają się zdalnie poprzez email lub Teams., on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 12, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )
 • Friday, at: 17:50 - 18:35, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 W weekendy zjazdowe. W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie konsultacje odbywają się zdalnie poprzez email lub Teams., on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 12, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1675:A - Laboratorium przemysłowe GR7, cycle other, GE-b 104
1DE2187:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR7, even classes meetings, GE-b 113
11:15-12:00
Office hours 11:15-12:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie konsultacje odbywają się zdalnie poprzez email lub Teams., in room GE-b 116
12:15-13:00
1DE1679:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR7, 1st half of sem., GE-b 105
Lab. 1DE1679:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR7, 2nd half of sem., GE-b 109
Proj. 1DE2187:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR7, GE-b 113
1DE1417:B - Technika wysokich napięć GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2366:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt GR9, GE-b 113
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
Office hours 17:50-18:35 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) W weekendy zjazdowe. W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie konsultacje odbywają się zdalnie poprzez email lub Teams., in room GE-b 116
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
Proj. 1ZE1877:A - Modelowanie zjawisk wysokonapięciowych GR5, all meetings, GE-b 113
17:00-17:45
17:50-18:35
Office hours 17:50-18:35 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) W weekendy zjazdowe. W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie konsultacje odbywają się zdalnie poprzez email lub Teams., in room GE-b 116
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Analiza wpływu parametrów uziemienia na skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
2. Charakterystyka ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych praca inżynierska
3. Stanowisko pomiarowe do badania odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia harmoniczne w sieci zasilającej. praca magisterska
4. Metody ochrony typowych konfiguracji lokalnych sieci komputerowych LAN przed skutkami pobliskich i bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. praca inżynierska
5. Analiza zagrożeń wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach przesyłu. praca inżynierska
6. Metody ochrony odgromowej i przepięciowej urządzeń gwarantowanego zasilania. praca inżynierska
7. Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej praca magisterska
8. Systemy zasilania i ochrony przepięciowej obiektów budowlanych praca magisterska
9. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania wyładowań niezupełnych w materiałach stałych praca magisterska
10. Ocena zagrożenia przepięciami indukowanymi od wyładowania atmosferycznego dla wewnętrznych urządzeń elektronicznych. praca inżynierska
11. Elektroniczny układ wysokonapięciowy do badania świec zapłonowych silników spalinowych. praca magisterska
12. Analiza rozwiązań telekomunikacyjnych w inteligentnych sieciach energetycznych praca inżynierska
13. Analiza zagrożenia przepięciowego typowego stanowiska komputerowego praca magisterska
14. Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych systemów antenowych sieci transmisji danych praca inżynierska
15. Model obiektu z instalacją odgromową do badania rozpływu prądu piorunowego praca magisterska
16. Analiza rozkładu pola E-M w obiekcie budowlanym podczas rozpływu prądu udarowego w instalacji piorunochronnej praca magisterska
17. Wpływ instalacji odgromowej na wydajność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
18. Pomiar zakłóceń elektromagnetycznych prostownika PR-27 praca magisterska
19. Charakterystyka komputera pc jako odbiornika i zarazem źródła zakłóceń przewodzonych praca inżynierska
20. Możliwości wykorzystania badań termowizyjnych w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
21. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej obiektów przetwarzających informacje niejawne praca magisterska
22. Napięcia indukowane w instalacjach niskonapięciowych praca magisterska
23. Analiza ochrony odgromowej i przepięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
24. Badanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę wagi elektronicznej. praca magisterska
25. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady i algorytm projektowania. praca inżynierska
26. Analiza konstrukcyjna kontenerowych stacji transformatorowych praca inżynierska
27. Metody analizy ryzyka oraz doboru ochrony odgromowej i przepięciowej na przykładzie oczyszczalni ścieków praca magisterska
28. Zasady i środki ochrony odgromowej i przepięciowej systemów nadzoru wizyjnego. praca magisterska
29. Analiza i projekt ochrony przepięciowej lokalnej sieci komputerowej zainstalowanej w bibliotece publicznej. praca magisterska
30. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
31. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektu Głównej Stacji Zasilającej praca magisterska
32. Kompatybilność elektromagnetyczna układów elektronicznych praca magisterska
33. Ochrona odgromowa i przepięciowa budynku pompowni pożarowej i zbiorników wody instalacji mgły wodnej. praca inżynierska
34. Badania symulacyjne instalacji piorunochronnych praca inżynierska
35. Ochrona przepięciowa w układach zasilających mobilne urządzenia łączności. praca inżynierska
36. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. praca inżynierska
37. Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań w Polsce praca inżynierska
38. Ochrona odgromowa i przepięciowa wolnostojących instalacji telekomunikacyjnych praca magisterska
39. Zasady zasilania tymczasowego placu budowy praca inżynierska
40. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
41. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
42. Analiza zmian w czasie skuteczności instalacji odgromowej obiektu mieszkalnego praca magisterska
43. Prace eksploatacyjne na liniach napowietrznych 15 i 0,4 kV praca inżynierska
44. Model linii długiej do analizy zjawisk falowych praca inżynierska
45. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
46. Uziomy w instalacjach ochrony odgromowej i przepięciowej. praca inżynierska
47. Analiza wpływu zmian parametrów instalacji ochrony odgromowej na jej skuteczność praca magisterska
48. Automatyka budynków biurowych. Stan obecny i kierunki rozwoju. praca magisterska
49. Opracowanie programu narzędziowego wspomagającego wykonanie wybranych obliczeń do projektu instalacji odgromowej. praca inżynierska
50. Badania odporności prostych przetwornic DC-DC na zaburzenia przewodzone. praca magisterska
51. Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania sprzężeń pomiędzy układami przewodów praca inżynierska
52. Analiza porównawcza różnych typów połączeń elementów instalacji uziomowej praca magisterska
53. Projekt instalacji budynku produkcyjno-biurowego praca inżynierska
54. Fizyka wyładowania atmosferycznego a skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
55. Ochrona odgromowa i przepięciowa stacji bazowych GSM praca magisterska
56. Porównanie metod obliczeniowych uziomów. praca inżynierska
57. Porównanie metod pomiarowych wybranych parametrów uziemień praca magisterska
58. Analiza porównawcza wymagań norm IEC w zakresie projektowania instalacji odgromowych praca magisterska
59. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej instalacji odgromowej w budynku służby zdrowia praca magisterska
60. Analiza wpływu wybranych czynników normatywno-technicznych na skuteczność instalacji ochrony odgromowej. praca inżynierska
61. Analiza procesu projektowo-wdrożeniowego rozległych instalacji fotowoltaicznych praca magisterska
62. Analiza wpływu procesu projektowo-wdrożeniowego na skuteczność ochrony przepięciowej sieci elektroenergetycznych praca magisterska
63. Analiza wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na funkcjonowanie zapalników elektrycznych praca magisterska
64. Budowa stanowiska dydaktycznego w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia praca magisterska
65. Budowa stanowiska dydaktycznego w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia praca magisterska
66. Modelowanie numeryczne uziomów infrastruktury elektroenergetycznej. praca magisterska
67. Projekt instalacji elektrycznej oraz wyposażenia multimedialnego sali szkoleniowej praca inżynierska
68. Lokalizacja oraz naprawa uszkodzeń w liniach kablowych SN. praca magisterska
69. Charakterystyka elektronicznych systemów zabezpieczających w obiektach z wymogiem ochrony informacji niejawnych praca inżynierska
70. Budowa stanowiska do prowadzenia badań okresowych przenośnych uziemiaczy praca inżynierska
71. Analiza instalacji ochrony odgromowej obiektu wyposażonego w instalację fotowoltaiczną praca magisterska
72. Ochrona przed zaburzeniami elektromagnetycznymi mobilnych urządzeń radiolokacyjnych praca magisterska
73. Analiza napięć indukowanych w instalacjach windowych budynku biurowego praca magisterska
Back