Informacje o pracowniku:

dr inż. Konrad Sobolewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Konrad.Sobolewski@pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Konrad Sobolewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki pok. 116
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wyładowania atmosferyczne, ochrona odgromowa i przepięciowa. Lokalizacja i rejestracja wyładowań piorunowych. Modelowanie i symulacje. Uziemienia.


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 10:15 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 14 godzin przed terminem )
 • Sobota, w godzinach: 09:00 - 09:45, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 1DE1715:A - Projektowanie instalacji odgromowej i przepięciowej GR9, GE-b 113
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:15-11:00 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DE1717:A - Modelowanie zjawisk wysokonapięciowych GR9, Cykl inny, GE-b 113
Lab. 1DE1511:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR2, zaj. nieparz., część grupy, GE-b 109
Lab. 1DE1511:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR2, zaj. parz., część grupy, GE-b 109
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2374:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR6, GR7, Cykl inny, GE-b 105
Proj. 2ZE2374:A - Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM GR6, GR7, wszystkie zjazdy, GE-b 105
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
Lab. 1ZE1783:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR5, druga połowa zjazdów, GE-b 109
1ZE1783:A - Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych GR5, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 105
19:30-20:15
1ZE1108:A - Systemy operacyjne i sieci komputerowe GR1, GR2, GR3, GR4, pierwsza połowa zjazdów, GG 219
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Konsultacje 9:00-9:45 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
09:50-10:35
Proj. 1ZE1796:A - Przepięcia, ochrona odgromowa i przepięciowa GR5, wszystkie zjazdy, GE-b 105
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE1504:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, UWAGA: zajęcia 07.12.2019 przeniesione na 14.12.2019 na godz. 8:10 sala GE AE, GE-b AE
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza wpływu parametrów uziemienia na skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
2. Budowa stanowiska do prowadzenia badań okresowych przenośnych uziemiaczy praca inżynierska
3. Projekt instalacji elektrycznej oraz wyposażenia multimedialnego sali szkoleniowej praca inżynierska
4. Stanowisko pomiarowe do badania odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia harmoniczne w sieci zasilającej. praca magisterska
5. Metody ochrony typowych konfiguracji lokalnych sieci komputerowych LAN przed skutkami pobliskich i bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. praca inżynierska
6. Analiza zagrożeń wyładowaniami atmosferycznymi w wewnętrznych instalacjach przesyłu. praca inżynierska
7. Metody ochrony odgromowej i przepięciowej urządzeń gwarantowanego zasilania. praca inżynierska
8. Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej praca magisterska
9. Systemy zasilania i ochrony przepięciowej obiektów budowlanych praca magisterska
10. Projekt i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania wyładowań niezupełnych w materiałach stałych praca magisterska
11. Ocena zagrożenia przepięciami indukowanymi od wyładowania atmosferycznego dla wewnętrznych urządzeń elektronicznych. praca inżynierska
12. Elektroniczny układ wysokonapięciowy do badania świec zapłonowych silników spalinowych. praca magisterska
13. Analiza rozwiązań telekomunikacyjnych w inteligentnych sieciach energetycznych praca inżynierska
14. Analiza zagrożenia przepięciowego typowego stanowiska komputerowego praca magisterska
15. Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych systemów antenowych sieci transmisji danych praca inżynierska
16. Model obiektu z instalacją odgromową do badania rozpływu prądu piorunowego praca magisterska
17. Analiza rozkładu pola E-M w obiekcie budowlanym podczas rozpływu prądu udarowego w instalacji piorunochronnej praca magisterska
18. Wpływ instalacji odgromowej na wydajność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
19. Pomiar zakłóceń elektromagnetycznych prostownika PR-27 praca magisterska
20. Charakterystyka komputera pc jako odbiornika i zarazem źródła zakłóceń przewodzonych praca inżynierska
21. Możliwości wykorzystania badań termowizyjnych w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
22. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej obiektów przetwarzających informacje niejawne praca magisterska
23. Napięcia indukowane w instalacjach niskonapięciowych praca magisterska
24. Analiza ochrony odgromowej i przepięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn praca magisterska
25. Badanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę wagi elektronicznej. praca magisterska
26. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady i algorytm projektowania. praca inżynierska
27. Analiza konstrukcyjna kontenerowych stacji transformatorowych praca inżynierska
28. Metody analizy ryzyka oraz doboru ochrony odgromowej i przepięciowej na przykładzie oczyszczalni ścieków praca magisterska
29. Zasady i środki ochrony odgromowej i przepięciowej systemów nadzoru wizyjnego. praca magisterska
30. Analiza i projekt ochrony przepięciowej lokalnej sieci komputerowej zainstalowanej w bibliotece publicznej. praca magisterska
31. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
32. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektu Głównej Stacji Zasilającej praca magisterska
33. Kompatybilność elektromagnetyczna układów elektronicznych praca magisterska
34. Ochrona odgromowa i przepięciowa budynku pompowni pożarowej i zbiorników wody instalacji mgły wodnej. praca inżynierska
35. Badania symulacyjne instalacji piorunochronnych praca inżynierska
36. Ochrona przepięciowa w układach zasilających mobilne urządzenia łączności. praca inżynierska
37. Wykorzystanie procesora karty graficznej do analizy stanów nieustalonych układów elektrycznych. praca inżynierska
38. Systemy detekcji i lokalizacji wyładowań w Polsce praca inżynierska
39. Ochrona odgromowa i przepięciowa wolnostojących instalacji telekomunikacyjnych praca magisterska
40. Zasady zasilania tymczasowego placu budowy praca inżynierska
41. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
42. Kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów silnikowych. praca magisterska
43. Analiza zmian w czasie skuteczności instalacji odgromowej obiektu mieszkalnego praca magisterska
44. Prace eksploatacyjne na liniach napowietrznych 15 i 0,4 kV praca inżynierska
45. Model linii długiej do analizy zjawisk falowych praca inżynierska
46. Zagrożenia piorunowe dla elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
47. Uziomy w instalacjach ochrony odgromowej i przepięciowej. praca inżynierska
48. Analiza wpływu zmian parametrów instalacji ochrony odgromowej na jej skuteczność praca magisterska
49. Automatyka budynków biurowych. Stan obecny i kierunki rozwoju. praca magisterska
50. Opracowanie programu narzędziowego wspomagającego wykonanie wybranych obliczeń do projektu instalacji odgromowej. praca inżynierska
51. Badania odporności prostych przetwornic DC-DC na zaburzenia przewodzone. praca magisterska
52. Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania sprzężeń pomiędzy układami przewodów praca inżynierska
53. Analiza porównawcza różnych typów połączeń elementów instalacji uziomowej praca magisterska
54. Projekt instalacji budynku produkcyjno-biurowego praca inżynierska
55. Fizyka wyładowania atmosferycznego a skuteczność ochrony odgromowej praca inżynierska
56. Ochrona odgromowa i przepięciowa stacji bazowych GSM praca magisterska
57. Porównanie metod obliczeniowych uziomów. praca inżynierska
58. Porównanie metod pomiarowych wybranych parametrów uziemień praca magisterska
59. Analiza porównawcza wymagań norm IEC w zakresie projektowania instalacji odgromowych praca magisterska
60. Analiza kompatybilności elektromagnetycznej instalacji odgromowej w budynku służby zdrowia praca magisterska
61. Analiza wpływu wybranych czynników normatywno-technicznych na skuteczność instalacji ochrony odgromowej. praca inżynierska
62. Analiza procesu projektowo-wdrożeniowego rozległych instalacji fotowoltaicznych praca magisterska
63. Analiza wpływu procesu projektowo-wdrożeniowego na skuteczność ochrony przepięciowej sieci elektroenergetycznych praca magisterska
64. Analiza wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na funkcjonowanie zapalników elektrycznych praca magisterska
65. Budowa stanowiska dydaktycznego w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia praca magisterska
66. Budowa stanowiska dydaktycznego w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia praca magisterska
67. Modelowanie numeryczne uziomów infrastruktury elektroenergetycznej. praca magisterska
Powrót