Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 457 458 459 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Poprawa stabilności i właściwości dynamicznych falownika pracującego na sieć wydzieloną z użyciem algorytm sterowania na bazie regulatorów PI
(Improvement of the stability and dynamic properties of the inverter operating in islanded mode using a control algorithm based on PI controllers)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Styński
Exam date: 20.08.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Infrastruktura jako kod: porównanie narzędzi wieloplatformowych oraz natywnych dla wybranych chmur publicznych wspomagających wdrażanie infrastruktury
(Infrastructure as Code: A Comparison of Cross-Platform and Native Tools for Selected Public Clouds to Support Infrastructure Deployment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Tomasz Leś
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
3.
Subject: Analiza porównawcza technologii typu SSR i CSR
(Comparative Analysis of SSR and CSR Type Technologies)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
4.
Subject: Analiza technik w wykrywaniu nieprawidłowości księgowych z użyciem systemu uczenia maszynowego
(Analysis of Techniques in Detecting Accounting Irregularities Using a Machine Learning System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jarosław Wilk
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
5.
Subject: Analiza porównawcza wybranych systemów bazodanowych w środowisku chmurowym AWS
(Comparative Analysis of Selected Database Systems in the AWS Cloud Environment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
6.
Subject: Analiza porównawcza wybranych systemów bazodanowych w środowisku chmurowym AWS
(Comparative Analysis of Selected Database Systems in the AWS Cloud Environment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
7.
Subject: Analiza wydajności zapytań w bazie danych SQL Server na przykładzie aplikacji webowej
(Analysis of Query Performance in a SQL Server Database on the Example of a Web Application)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
8.
Subject: Implementacja algorytmu eksploracji danych do analizy danych giełdowych
(Implementation of Data Mining Algorithm for Stock Market Data)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Przegląd rozwiązań cybernetycznych do odszyfrowywania ataków typu ransomware
(A review of cyber solutions for decryption of ransomware-type attacks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
10.
Subject: Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi RPA
(Business Process Automation Using RPA Tools)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Marek
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr inż. Maciej Twardy
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Emulator pomiarów zasilacza DC bazujący na układzie FPGA
(DC Power Supply Measurement Emulator Based on FPGA)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr inż. Remigiusz Olesiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
12.
Subject: Analiza technik w wykrywaniu nieprawidłowości księgowych z użyciem systemu uczenia maszynowego
(Analysis of Techniques in Detecting Accounting Irregularities Using a Machine Learning System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jarosław Wilk
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
13.
Subject: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w systemach SIEM
(Application of AI Methods in SIEM Systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Trójwymiarowy algorytm FDTD do analizy klistronów
(Three-Dimensional FDTD Algorithm for Klystron Analysis)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Analiza porównawcza narzędzi do ingerencji w wizerunek osób na zdjęciach i metod ich wykrywania
(Comparative Analysis of Tools for Interfering with the Image of People in Photos and Methods of Detecting Them)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: Szybki, trójwymiarowy symulator cząsteczkowy metodą Particle-in-Cell
(Fast, three-dimensional particle simulator using Particle-in-Cell method)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Cyberbezpieczeństwo)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Proceduralne generowanie fabuły dla gier fabularnych z wykorzystaniem dużych modeli językowych
(Procedural plot generation for RPG games using Large Language Models)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: Wykorzystanie narzędzi opartych o duże modele językowe (LLM) do weryfikacji rezultatów w procesie uczenia się
(Utilization of Tools Based on Large Language Models (LLM) for Verifying Results in the Learning Process)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 5.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Wiktor Malesza
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Danych)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Analysis of SMR Technology Use in Modern Industry
(Analiza możliwości wykorzystania małych reaktorów modułowych we współczesnym przemyśle)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 4.07.2024
Reviewer: dr inż. Karol Pawlak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
20.
Subject: Modelowanie wytwarzania energii z OZE oraz jego wpływ na wybrane rynki energii
(Modeling of Energy Production from Renewable Energy Sources and its Impact on Selected Energy Markets)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 4.07.2024
Reviewer: dr hab. inż. Mariusz Kłos
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 457 458 459 next >