Published: 4.06.2013, Published to: 30.06.2014

(polish only) PRPW - Zadanie 15 – Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW

                                                                                                   Człowiek - Najlepsza inwestycja

Staże długoterminowe 3 – 12 miesięcy wsparte stypendium dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Elektrycznego PW

Trzeci otwarty konkurs o stypendia na staże w Polsce i za granicą  w roku 2014

( aplikacje przyjmujemy do wyczerpania limitu środków)

Staże długoterminowe 3 – 12 miesięcy wsparte stypendium dla studentów Wydziału Elektrycznego PW

 Zadanie 15 – w Programie Rozwojowym Politechniki Warszawskiej PO KL (poddziałanie 4.1.1)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny realizuje w latach 2009 - 2014 zadanie nr 15: “Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW”. Zadanie  polega na pomocy w zorganizowaniu staży 3–12 miesięcznych w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych i zagranicznych przez zapewnienie 3 miesięcznych stypendiów dla studentów w roku 2014 (do 11 stypendiów w zależności od środków z Programu Rozwojowego PW)

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy praktycznej osób podejmujących kształcenie w Politechnice Warszawskiej, a także poszerzenie kompetencji studentów przez praktyczną naukę zawodu. Ważnym celem staży jest dostarczenie studentom informacji ułatwiających podjecie decyzji dotyczących przyszłego zatrudnienia.  Staże mogą być powiązane z wykonywaniem pracy dyplomowej: magisterskiej lub inżynierskiej.  

Wnioskowanie o stypendium na staż długoterminowy

Złożenie wypełnionego wniosku (na formularzu w załączeniu) wraz z listem intencyjnym z przedsiębiorstwa. Proszę wypełnić rubryki ( wypełnienie rubryk 6-8 w Dane kwalifikacyjne – opcjonalne)

Zasady regulaminowe konkursu o stypendia stażowe na rok 2014

(zasady mogą ulec zmianie w wyniku zmian narzuconych przez Ministerstwo MNiSzW

Stypendium na staż mogą otrzymać jednorazowo (3 miesięczne stypendium) studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 2, 3,4  roku studiów i studenci dowolnego semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci 7 semestru mogą starać się o staż jeśli planują przedłużyć studia na semestr letni (w okresie odbywania stażu). Również studenci studiów drugiego stopnia 3 semestru podobnie. Studenci którzy wygrają konkurs o stypendium i odbywający staże długoterminowe otrzymają stypendium (za 3 miesiące) w wysokości  około 2700 zł (staże krajowe) lub około 10000 zł (staże zagraniczne odbywane poza Polską). Przewidywane jest jeszcze w 2014 r do 10 staży krajowych i 1 staż zagraniczny. Staże mają trwać co najmniej 3  miesiące. Minimalny czas zajęć stażowych w zakładzie to 15 godzin tygodniowo. Student może zrealizować staż w ciągu 3 miesięcy wakacji, pogodzić dłuższy staż z zajęciami na Wydziale po wakacjach lub otrzymać urlop okolicznościowy. Szczegółowe ustalenia dotyczące okresu trwania stażu i czasu pracy w poszczególnych miesiącach dokonuje się w porozumieniu przedsiębiorstwa ze studentem odbywającym staż. Stypendium nie może być przyznane na staż w Politechnice Warszawskiej. Staże stanowią praktyczną lekcję rozpoczynania samodzielnej kariery zawodowej przez studenta. W związku z tym studenci sami nawiązują kontakty z przedsiębiorstwem, gdzie będą odbywać staż. Wydział prowadzi z wybranymi placówkami uzgodnienia dotyczące realizacji staży.

Studenci wybierają przedsiębiorstwo  w którym chcieliby odbywać staż np. z myślą o swej przyszłej pracy i/lub w celu bliższego poznania specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Wybrane przez studenta przedsiębiorstwo (i temat stażu) musi być jednak zaaprobowane przez Pełnomocnika ds. praktyk.  Odbycie stażu długoterminowego stanowi podstawę do zaliczenia obowiązkowej praktyki, przewidzianej programem studiów. Dotychczas studenci odbyli staże w 106 przedsiębiorstwach. Lista przedsiębiorstw w załaczeniu.

Kwalifikacja studentów w konkursie o stypendium stażowe

Stypendium mogą uzyskać jedynie studenci polscy.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu długoterminowego składają podpisane wnioski (formularz) o przyznanie stypendium, wskazując przedsiębiorstwo, które gotowe jest przyjąć ich na staż. Termin składania wniosków (formularzy) jest dowolny , do Pani Grażyny Gawałkiewicz w Gmachu Głównym pokój 246 sekretariat Instytutu Maszyn Elektrycznych (tel 7435) . Kwalifikacji studentów na podstawie postępowania konkursowego -, dokonuje komisja powołana przez Dziekana w składzie: kierownik zadania 15, pełnomocnik ds. praktyk i przedstawiciel samorządu studentów. Przy postępowaniu konkursowym dla studentów, którzy otrzymają stypendium, głównym kryterium jest średnia ważona ocen ze studiów, gdzie wagą za zaliczone przedmioty są przyznane punkty ECTS. Bierze się pod uwagę również przedmioty nie zaliczone, przyjmując ocenę równą „zero”, a wagę równą liczbie ECTS przypisanej do przedmiotu  W przypadku stażu zagranicznego warunkiem koniecznym jest zaliczenie języka obcego. Stypendia przyznawane będą studentom spełniającym kryteria wg kolejności złożenia kompletnych aplikacji konkursowych, aż do wyczerpania przeznaczonych środków finansowych dla zadania nr 15 w bieżącym roku.     

Stypendium przyznaje się na okres 3 miesięcy stażu  Staż może trwać dłużej niż przyznane stypendium. Staż powinien się rozpocząć nie później niż 1 października. Stypendia będą wypłacane co miesiąc, do 10 dnia miesiąca, wyłącznie na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez studenta. Pierwsza wypłata może być wypłacona z opóźnieniem, po zakończeniu procesu przyznawania stypendiów. Wypłata przyznanego stypendium zostaje wstrzymana od następnego miesiąca, od dnia przerwania stażu z powodów losowych, niezależnych od studenta. Wstrzymana wypłata może być wznowiona w przypadku ustania przyczyny jej wstrzymania i kontynuowana do czasu ukończenia stażu, w wymiarze nie krótszym niż 3 miesiące. Jeżeli przerwanie stażu z przyczyn losowych nastąpi przed upływem 3 miesięcy od jej rozpoczęcia i nie zajdą okoliczności pozwalające wznowić wypłaty stypendium, student zobowiązany jest do przedstawienia Prorektorowi ds. Studiów PW pisemnego uzasadnienia. Na tej podstawie Prorektor ds. Studiów podejmuje decyzję, czy student zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego mu stypendium. Jeżeli student przerwie staż, przyznane stypendium musi zostać zwrócone wraz z kosztami jakie poniosła Politechnika Warszawska w związku z wypłaconym stypendium. Zwrot stypendium następuje na rachunek bankowy Projektu. Student otrzymujący stypendium na okres stażu 3‑miesięcznego organizowanego w ramach zadania w projekcie „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” PO KL poddziałanie 4.1.1 może jednocześnie otrzymywać inne stypendia przyznawane przez Uczelnię z Funduszu Pomocy Materialnej. Kwota tego stypendium powiększa dochód studenta uwzględniany przy przyznawaniu przez Uczelnię stypendiów o charakterze socjalnym z Funduszu Pomocy Materialnej. Student otrzymujący stypendium zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu, poprzez złożenie stosowanego oświadczenia.

Etapy realizacji:

1.      Student zgłasza się do wybranego przedsiębiorstwa lub wysyła swoje zgłoszenie drogą pocztową albo elektroniczną.  

Przedsiębiorstwo kwalifikuje studenta do odbycia stażu lub też proponuje mu dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Na tym etapie określa się temat stażu, a student dowiaduje się o zadaniach jakie będzie miał do wykonania, aby mógł się do nich przygotować i od pierwszego dnia stażu efektywnie je realizować. Określa się daty rozpoczęcia i zakończenia stażu, tygodniowy czas pracy  oraz wyznaczana jest osoba sprawująca w przedsiębiorstwie opiekę nad studentem, w czasie trwania stażu.  

W przypadku stażu zagranicznego, minimalnym wymogiem jest dołączenie listu intencyjnego (w języku polskim lub angielskim) otrzymanego z przedsiębiorstwa, które przyjmie studenta na staż (lub podpisane porozumienie).

List intencyjny (może być fax – oryginał później przesłany na adres dziekanatu) powinien zawierać:

-         dane przedsiębiorstwa i zakres jego działalności

-         dane kontaktowe, zajmowane stanowisko, podpis opiekuna stażu ze strony przedsiębiorstwa

-         dane studenta

-         planowany okres stażu i przewidywany merytoryczny zakres stażu (około 10 wierszy) zgodny z kierunkiem studiów

2. Po wstępnych uzgodnieniach student otrzymuje od Pełnomocnika ds. praktyk następujące dokumenty, z którymi zgłasza się do przedsiębiorstwa:

Porozumienie o realizacji stażu w danym przedsiębiorstwie; porozumienie wydane jest w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w przedsiębiorstwie, jeden wraca na Wydział.

W przypadku stażu zagranicznego porozumienie nie jest obowiązkowe ale zalecane.

skierowanie imienne.  formularz zaświadczenia o odbyciu stażu (druga strona skierowania) - formularz ten wypełnia przedsiębiorstwo, a student przekazuje go Pełnomocnikowi po odbyciu stażu. Przedsiębiorstwo zwraca studentowi wypełnione i podpisane formularze, a student przekazuje je na Wydziale Pełnomocnikowi. Student zgłasza się do przedsiębiorstwa w dniu rozpoczęcia stażu, podanym na skierowaniu. W okresie trwania stażu student pracuje dla przedsiębiorstwa wykonując przydzielone mu zadania. Kończąc staż student przygotowuje raport z wykonanych zadań. Raport ten podpisany ma być przez opiekuna ze strony przedsiębiorstwa. Opiekun dołącza też krótką opinię o pracy studenta w przedsiębiorstwie. Raport i opinia stanowią podstawę do rozliczenia stażu, a także do zaliczenia studentowi praktyki na Wydziale.

Formalności przed rozpoczęciem staży:

We wstępnych kontaktach z przedsiębiorstwem należy zdobyć informacje:

● nazwę i dokładny adres przedsiębiorstwa, w którym student będzie odbywał staż,

● dane opiekuna ze strony przedsiębiorstwa, nazwisko i imię oraz adres kontaktowy, tj. adres pocztowy,    e-mail i telefon służbowy

● merytoryczny zakres stażu uzgodniony z przedsiębiorstwem,

● daty: planowanego rozpoczęcia i zakończenia stażu.

 Zgłosić się do Pełnomocnika na Wydziale po dokumenty:

● porozumienie z przedsiębiorstwem- 2 egz.,( staż zagraniczny opcjonalnie)

● skierowania na praktykę - 1 egz.

Uzyskać podpisy w przedsiębiorstwie na w/w dokumentach. Przekazać pełnomocnikowi  podpisane porozumienie.

Przebieg i zakończenie stażu:

Student zgłasza się na staż w dniu określonym na skierowaniu. O rozpoczęciu stażu informuje Pełnomocnika ds. praktyk na  Wydziale. Realizuje zadania zgodnie z tematyką określoną w potwierdzeniu przyjęcia na staż. Na zakończenie stażu opracowuje raport podpisany przez opiekuna, prezentując temat swej pracy i uzyskane rezultaty. O planowanym lub nieplanowanym przerwaniu stażu informuje bezzwłocznie Pełnomocnika ds. praktyk

           Dalsze działania po przyznaniu stażu

W związku z dalszą procedura konieczną do wypłaty stypendium stażowego krajowego w wysokości 2700 zł ( 900 zł miesięcznie brutto) , zagranicznego 10020 (3340 zł miesięcznie brutto) w ramach Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1 prosimy o  dostarczenie danych osobowych przez osoby zakwalifikowane do pani Grażyny Gawałkiewicz  na adres e-mail:  iwona.gryz@ee.pw.edu.pl

 

1

Imię i nazwisko

 

2

Adres

 

3

Nr albumu

 

4

PESEL

 

5

NIP

 

6

Nr konta bankowego

 

7

Adres Urzędu Skarbowego

 

8

Telefon kontaktowy

 

9

e-mail

 

 

Wszyscy studenci którzy otrzymają stypendia stażowe proszeni będą o złożenie przed wypłatą stypendium:

- Kwestionariusza osobowego

- Oświadczenia  o nie korzystaniu z innego stypendium stażowego wg. wzoru

-Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

- Wypełnionej karty beneficjenta z zaznaczeniem X wybranej rubryki (odbywanie stażu nie jest zatrudnieniem – osoba ucząca się)

-Oświadczenie podatkowe i ZUS ze względu na konieczność ubezpieczenia (koszty płatnika w wysokości ok. 24% pokrywa PW)

- Podpisanych Porozumień (wydrukowane i podpisane przez pracodawcę 2 egzemplarze lub otrzymane od pani Grażyny Gawałkiewicz  do podpisu u Pracodawcy – zwrot jednego)

Oświadczenia i uzupełnienia dokumentacji proszę składać do sekretariatu Instytutu Maszyn Elektrycznych GG pokój 246 . Po uzupełnieniu braków i złożeniu oświadczeń studenci otrzymają skierowanie (plus ewentualnie dwa egzemplarze porozumienia które należy przedłożyć do  podpisania w jednostce przyjmującej i zwrócić jeden egzemplarz porozumienia do sekretariatu  Instytutu Maszyn Elektrycznych)

Dalsze działania:

Po wstępnych uzgodnieniach student otrzymuje od Pełnomocnika ds. praktyk następujące dokumenty, z którymi zgłasza się do przedsiębiorstwa:

„Porozumienie” o realizacji stażu w danym przedsiębiorstwie; porozumienie wydane jest (lub drukowane przez studenta ) w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w przedsiębiorstwie, jeden wraca na Wydział.

W przypadku stażu zagranicznego porozumienie nie jest obowiązkowe ale zalecane.

Realizacja stażu:

Student zgłasza się do przedsiębiorstwa w dniu rozpoczęcia stażu, podanym na skierowaniu. W okresie trwania stażu student pracuje dla przedsiębiorstwa wykonując przydzielone mu zadania. Kończąc staż student przygotowuje raport z wykonanych zadań. Raport ten podpisany ma być przez opiekuna ze strony przedsiębiorstwa. Opiekun dołącza też krótką opinię o pracy studenta w przedsiębiorstwie. Raport i opinia stanowią podstawę do rozliczenia stażu, a także do zaliczenia studentowi praktyki na Wydziale. O planowanym lub nieplanowanym przerwaniu stażu informuje bezzwłocznie Pełnomocnika ds. praktyk

 Zaliczenie stażu:

 Podstawą do zaliczenia stażu są następujące dokumenty:

 ● krótki raport (sprawozdanie) sporządzony przez studenta

 ● wygłoszenie seminarium na Wydziale

 ● zaświadczenie o odbyciu stażu

Dokumenty te należy przekazać niezwłocznie po zakończeniu stażu Pełnomocnikowi.  

Raport powinien zawierać:

1        krótką informację o placówce gdzie realizowany był staż (nazwa, adres, działalność, produkcja, współpraca itp.)

2         opis merytoryczny wykonanych prac z podaniem zadań jakie student miał do wykonania, charakterystyką aparatury z którą pracował, opisem metod stosowanych do rozwiązania zadań, prezentacją uzyskanych wyników,

3         informację o przebiegu stażu: szkolenia jakie student przeszedł, udział w seminariach, dyskusjach itp., ewentualnie wyjazdy w teren, inne ważne wydarzenia,

4         uwagi własne studenta,  spostrzeżenia, ewentualne trudności, wnioski dla młodszych kolegów itp.

 5         załączniki : publikacje (jeżeli były) dotyczące tematu praktyki lub odnośniki do nich, opisy urządzeń z którymi student pracował, inne podobne materiały mające bezpośredni związek z tematem stażu.

Raport musi być podpisany przez opiekuna stażu w przedsiębiorstwie. Raport może być przygotowany w postaci tekstu drukowanego np. *.doc, prezentacji *.ppt lub w postaci strony WWW . Student oddaje podpisany przez opiekuna w przedsiębiorstwie tekst drukowany raportu i płytę CD z jego treścią. (przewidywana wielkość raportu 5-15 stron A4 plus załączniki)

Informacje pani Grażyny Gawałkiewicz  i Pełnomocnik ds. praktyk dr inż. Krzysztof  Duszczyk  duszczyk@isep.pw.edu.pl    

  

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

 

 

 

                                               

 


Attachments:

1. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 27.02.2014 16:27
2. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 16.05.2014 14:58
3. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 16.05.2014 14:57
4. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 29.04.2014 13:38
5. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
6. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
7. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
8. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
9. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
10. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
11. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:58
12. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 21.10.2013 15:07
13. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 14.05.2014 11:20
14. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:59
15. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:59
16. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:59
17. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 14.01.2014 15:04
18. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni, 4.06.2013 20:59

Last modified: 22.12.2014 15:55 by dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni.

Back