Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Pawlęga

  • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
    Instytut Elektroenergetyki
    Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
  • Stanowisko: Emeryt pw

Informacje kontaktowe:


Konsultacje w 2019L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wpływ jakości energii elektrycznej na pracę odbiorników energii elektrycznej praca magisterska
2. Analiza standardów wybranych parametrów jakości obsługi odbiorców energii elektrycznej praca magisterska
3. Optymalizacja pracy elektrociepłowni - zagadnienia wybrane praca magisterska
4. Analiza dostarczania i użytkowania energii elektrycznej w centrum handlowym praca magisterska
5. Studium taryf na energię elektryczną w wybranym zakładzie energetycznym praca magisterska
6. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna - wymagania i badania dotyczące urządzeń elektrotechnicznych praca magisterska
7. Wyznaczanie zmienności obciążeń elektrycznych odbiorców końcowych za pomocą techniki profilowania obciążeń praca magisterska
8. Zastosowanie analizatora Wally do badania parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom praca magisterska
9. Problemy jakości zasilania energią elektryczna współczesnych budynków praca magisterska
10. Kwestie techniczne sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym i jakości ich obsługi praca magisterska
11. Rozliczenia usług przesyłowych w czwartej edycji taryf energii elektrycznej praca magisterska
12. Zagadnienia rozliczania energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy na przykładzie Politechniki Warszawskiej praca magisterska
13. Jakość obsługi odbiorców na przykładzie czwartej edycji taryf energii elektrycznej praca magisterska
14. Analiza opłacalności ekonomicznej zmiany dostawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego praca magisterska
15. Zagadnienie rozliczania energii elektrycznej w przedsiębiorstwie przemysłowym eksploatującym własne źródło energii praca inżynierska
16. Użytkowanie energii elektrycznej w dużym obiekcie biurowym praca magisterska
17. Badanie profili obciążeń elektrycznych grup odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia praca magisterska
18. Gospodarka energią elektryczną w budynku użyteczności publicznej praca magisterska
19. Jakość dostarczania energii elektrycznej odbiorcom w wybranym Zakładzie Energetycznym praca magisterska
20. Analiza techniczno-ekonomiczna zapotrzebowania na energię elektryczną wielozakładowego przedsiębiorstwa usługowego praca magisterska
21. Gospodarka energią elektryczną w Politechnice Warszawskiej praca magisterska
22. Modernizacja systemu rozliczania energii elektrycznej pobieranej przez odbiorców detalicznych w spółce Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. praca magisterska
23. Analiza współczesnych zagadnień zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną praca magisterska
24. Zakup energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji praca magisterska
25. Inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rynkowych praca magisterska
26. Badanie wpływu odkształconych napięć i prądów odbiorców wybranego operatora na elektroenergetyczne sieci zasilające praca magisterska
27. Analiza i ocena parametrów energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych przemysłowych praca magisterska
28. Działalność portu lotniczego jako przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej praca magisterska
29. Analiza skutków techniczno-ekonomicznych przewymiarowania mocy elektrycznej zapotrzebowanej na przykładzie budynku biurowego praca magisterska
30. Systemy zarządzania użytkowaniem energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom biznesowym praca magisterska
31. Wpływ rozruchu silników SN na jakość energii elektrycznej w układach zasilania praca magisterska
32. Monitoring jakości dostarczania energii elektrycznej (JDEE) w części systemu dystrybucyjnego (SD) praca magisterska
33. Problemy jakości dostarczania energii elektrycznej odbiorcom w systemie dystrybucyjnym ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa) praca magisterska
34. Rozliczenia odbiorców za pobór mocy i energii biernej praca inżynierska
35. Analiza oddziaływania odbiorców na parametry energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych wybranego operatora praca magisterska
36. Analiza doboru wybranych układów kompensacji mocy biernej. praca inżynierska
37. Oddziaływanie wyższych harmonicznych prądów i napięć na pracę miejskiej sieci elektroenergetycznej praca magisterska
38. Standardy analizy i oceny poprawy efektywności użytkowania energii elektrycznej. praca inżynierska
39. Analiza krajowych układów kogeneracyjnych zasilanych biogazem rolniczym. praca inżynierska
40. Projekt wstępny podłączenia agregatu prądotwórczego do instalacji odbiorcy z grupy przyłączeniowej V. praca inżynierska
41. Analiza doboru i eksploatacji wybranych układów bezprzerwowego zasilania. praca magisterska
42. Analiza zagadnień wytwarzania energii elektrycznej z biomasy Agro. praca magisterska
43. Analiza użytkowania energii elektrycznej przez zespół tablic reklamowych. praca inżynierska
44. Analiza rozwiązań w zakresie technologii elektrycznych stosowanych w " zielonych budynkach" praca magisterska
45. Praca baterii kondensatorów w sieciach elektroenergetycznych z prądami odkształconymi praca magisterska
46. Efektywność użytkowania energii elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej praca magisterska
47. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej za pomocą dławików kompensacyjnych praca inżynierska
48. Badanie parametrów jakości energii elektrycznej za pomocą wybranego analizatora jakości praca inżynierska
49. Zastosowanie dławików ochronnych w układach baterii kondensatorów praca inżynierska
50. Analiza sprzedaży energii elektrycznej i usług sieciowych świadczonych przez wybrane przedsiębiorstwo emergetyczne praca magisterska
51. Zapady napięcia w sieciach elektroenergetycznych praca magisterska
52. Systemy zdalnych pomiarów energii elektrycznej w aspekcie zarządzania popytem energii elektrycznej zapotrzebowanej przez odbiorców praca magisterska
53. Kompresja mocy biernej transformatorów dystrybucyjnych praca inżynierska
54. Efektywność energetyczna odbiorników elektrycznych w gospodarstwach domowych praca inżynierska
55. Analiza zakupu energii elektrycznej na zasadzie TPA przez odbiorców na napięciu niskim praca magisterska
56. Systemy fotowoltaiczne w mikro- i małych instalacjach odnawialnych źródeł energii elektrycznej praca inżynierska
57. Analiza sposobów rozliczenia energii elektrycznej pobieranej przez prosumentów praca magisterska
58. Analiza rozliczeń energii elektrycznej dostarczanej odbiorem na niskim napięciu. praca inżynierska
59. Analiza współczesnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych w zakresie dostarczania energii elektrycznej odbiorcom należącym do IV oraz V grupy przyłączeniowej praca magisterska
60. Analiza wybranych zagadnień mikroinstalacji OZE prosumentów praca magisterska
61. Problemy jakości dostarczania energii elektrycznej odbiorcom na przykładzie wybranego rejonu energetycznego. praca magisterska
62. Analiza wpływu odbiorców z energooszczędnymi źródłami światła na pracę sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia (nn) praca inżynierska
63. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej w sieciach ŚN praca inżynierska
64. Projekt wstępny podłączenia małej elektrowni wiatrowej do instalacji odbiorcy z grupy przyłączeniowej V praca inżynierska
65. Analiza współpracy instalacji fotowolaicznych (PV) i zasobników energii typowych odbiorców z siecią elektroenergetyczną nn praca inżynierska
66. Badanie jakości energii elektrycznej dostarczanej przez farmę wiatrową praca magisterska
67. Analiza wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych z farmami wiatrowymi praca magisterska
68. Studium użytkowania własnego energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach PV prosumentów praca magisterska
69. Praca prosumenckich instalacji ze źródłami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej praca magisterska
Powrót