Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Józef Paska

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jozef.paska@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5864 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki wej. C, pok. 209 
 • Strona www: Zakład EiGE: http://www.ien.pw.edu.pl/EIG 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Józef Paska
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Uzyskał tytuł zawodowy mgr inż. elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1974 r. (specjalizacja – elektrownie i gospodarka elektroenergetyczna), stopień naukowy doktora w 1982 r. (rozprawa doktorska pt. ”Modele niezawodnościowe układów elektrycznych zasilania potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy elektrowni”), doktora habilitowanego w 2002 r. (monografia habilitacyjna pt. „Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego”), tytuł naukowy profesora 21.12.2007 r. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Elektroenergetyki PW (Wydział Elektryczny) i kierownikiem Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej.
Jest członkiem rad programowych czasopism „Rynek Energii” i “Energetyka”. W latach 2003-2006 był członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, w kadencji 2011-2015 członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Wydziale Nauk Technicznych PAN. w kadencji 2015-2018 członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, a w kadencji 2019-2022 jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, w kadencji 2016-2020 jest także członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN (Sekcja Systemów Elektroenergetycznych). Od grudnia 2013 jest Przewodniczącym Komitetu Energetyki Jądrowej SEP. W okresie lipiec 2017 - czerwiec 2019 był Przewodniczącym Rady N-T ds. Innowacji GK Energa.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą technologii wytwarzania energii elektrycznej, w tym wytwarzania rozproszonego i wykorzystania odnawialnych zasobów energii, gospodarki elektroenergetycznej i ekonomiki elektroenergetyki, niezawodności systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Autor ponad 300 artykułów i referatów oraz 12 monografii i podręczników akademickich.
Należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, World Scientific and Engineering Academy and Society oraz do International Council on Large Electric Systems (CIGRE).


Konsultacje w 2020L:

 • Wtorek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE2212:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania GR1, GR2, I połowa sem., zajęcia od 8:30; bez przerwy, GM 011
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1644:A - Elektrownie GR1, GR2, SK 108
11:15-12:00
12:15-13:00
Sem. 1DW2301:E - Seminarium dyplomowe magisterskie GR3, GE-c 404
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 209
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Koncepcja systemu informatycznego parametrów niezawodnościowych elementów systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
2. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy małej elektrowni wodnej praca magisterska
3. Wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła zcentralizowanego i gazu do ogrzewania budynków praca magisterska
4. Koszty strat z tytułu przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej praca magisterska
5. Jakość energii elektrycznej praca magisterska
6. Niezawodność a eksploatacja stacji elektroenergetycznych praca magisterska
7. Teoria i praktyka obliczania kosztów marginalnych w elektroenergetyce praca magisterska
8. Katalog technologii generacji rozproszonej praca magisterska
9. Rynek energii elektrycznej a niezawodność wytwarzania, przesyłu i dostawy energii praca magisterska
10. Wpływ generacji rozproszonej na rozwój i eksploatację SEE praca magisterska
11. Projekt elektrowni wiatrowej do wykonania sposobem gospodarczym praca magisterska
12. Analiza działania spółki dystrybucyjnej w warunkach rynku energii elektrycznej, rozwoju generacji rozproszonej i energetyki odnawialnej praca inżynierska
13. Projekt elektrowni wiatrowej do wykonania sposobem gospodarczym praca magisterska
14. Nowe rozwiązania elektrowni parowych, konwencjonalnych i jądrowych praca magisterska
15. Studium techniczno - ekonomiczne budowy elektrowni wiatrowych systemem gospodarczym praca magisterska
16. Techniczne, ekonomiczne i formalno - prawne aspekty rozwoju wykorzystania energii odnawialnych i wytwarzania rozproszonego w Polsce praca magisterska
17. Koncepcja zasilania schroniska górskiego przy zastosowaniu rozwiązania układu hybrydowego - ogniwa fotowoltaiczne i elektrownia wiatrowa praca magisterska
18. Metody i narzędzia oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce praca inżynierska
19. Studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy i biogazu jako źródła energii praca magisterska
20. Monitorowanie ciągłości dostaw i jakości dostarczanej energii elektrycznej w sieciach przesyłowych i rozdzielczych praca magisterska
21. Wybrane zagadnienia generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii praca magisterska
22. Wybrane aspekty eksploatacji stacji elektroenergetycznych w systemie przemysłowym praca magisterska
23. Przegląd problematyki i rozwiązań małych elektrowni wodnych praca magisterska
24. Stan obecny i perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych praca magisterska
25. Koszty przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej praca magisterska
26. Wybrane aspekty pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
27. Automatyka elektroenergetyczna jednostek wytwórczych generacji rozproszonej praca magisterska
28. Praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
29. Przegląd problematyki generacji rozproszonej i wykorzystania odnawialnych zasobów energii praca magisterska
30. Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej i ciepła praca inżynierska
31. Metodyka i narzędzia komputerowe do analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetyki praca magisterska
32. Modelowanie ogniw jako źródeł energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
33. Programy komputerowe do analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego praca magisterska
34. Układy i urządzenia do kompensacji mocy biernej praca inżynierska
35. Modele niezawodnościowe turbozespołów i elektrowni wiatrowych praca magisterska
36. Analiza i ocena wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii elektrycznej i ciepła praca magisterska
37. Analiza możliwości budowy elektrowni fotowoltaicznych w warunkach polskich. praca inżynierska
38. Rola operatorów handlowo - technicznych na krajowym hurtowym rynku energii elektrycznej. praca inżynierska
39. Przegląd i analiza rozwiązań wysokosprawnych konwencjonalnych bloków energetycznych. praca inżynierska
40. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód budynku jednorodzinnego o podwyższonym standardzie praca magisterska
41. Poradnik inwestora i projektanta elektrowni wiatrowych praca inżynierska
42. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy skojarzonego źródła energii w mieście o liczbie mieszkańców 50-100 tysięcy praca magisterska
43. Analiza możliwości wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii elektrycznej i ciepła dla budynków jednorodzinnych. praca inżynierska
44. Metodyka i narzędzia obliczeniowe oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce oraz racjonalizujących użytkowanie energii. praca magisterska
45. Analiza i ocena wpływu odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej. praca inżynierska
46. Analiza techniczno - ekonomiczna zasilania obiektu w energię elektryczną i ciepło ze źródła rozproszonego praca inżynierska
47. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
48. Projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej praca inżynierska
49. Analiza opłacalności redukcji energochłonności w aspekcie redukcji kosztów inwestycyjnych nowych mocy wytwórczych pracujących na parametrach ultra nadkrytycznych. praca magisterska
50. Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce i na świecie praca magisterska
51. Projekty koncepcyjny małej elektrowni wodnej praca inżynierska
52. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny praca inżynierska
53. Jednostki wytwórcze w systemie elektroenergetycznym i na rynku energii elektrycznej praca inżynierska
54. Projekt koncepcyjny budowy małej elektrowni wodnej praca inżynierska
55. Przegląd, analiza i ocena układów elektrycznych elektrowni z blokami energetycznymi dużej mocy praca magisterska
56. Wybrane zagadnienia projektowania elektrowni wiatrowych praca inżynierska
57. Projekt koncepcyjny elektrociepłowni przemysłowej z wykorzystaniem biogazu. praca inżynierska
58. Analiza wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na pracę krajowych bloków energetycznych i ich potrzeb własnych praca magisterska
59. Koszty wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych technologii praca magisterska
60. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na sieć elektroenergetyczną praca inżynierska
61. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy turbozespołu ciepłowniczego do zasilania parą o ciśnieniu 1,6 MPa Wytwórni Melaminy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. praca inżynierska
62. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
63. Układy zasilania potrzeb własnych w elektrowniach jądrowych praca inżynierska
64. Specyfika urządzeń i układów elektrycznych elektrowni jądrowych praca magisterska
65. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
66. Elektrownie z turbinami gazowymi i gazowo-parowe praca magisterska
67. Poprawa efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej praca magisterska
68. Prosumenci - nowi użytkownicy systemu elektroenergetycznego i uczestnicy rynku energii elektrycznej praca magisterska
69. Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci praca magisterska
70. Ocena rynku energii w Polsce i wybranych krajach w aspekcie ochrony interesów odbiorców oraz wytwórców energii elektrycznej praca magisterska
71. Analiza i badania symulacyjne zdolności regulacyjnych i sprawności konwencjonalnego bloku energetycznego praca inżynierska
72. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
73. Lokalizacja i praca elektrowni jądrowej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
74. Zasobniki energii dla elektrowni wiatrowych praca inżynierska
75. Analiza możliwości i ograniczeń wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach rolnych praca magisterska
76. Rozdzielnice w izolacji gazowej w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć praca magisterska
77. Wpływ modelu rynku energii elektrycznej na model ekonomiczno-biznesowy i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego praca magisterska
78. Projekt i analiza układu zasilania w energię elektryczną podmiotu zaliczanego do III-ciej grupy przyłączeniowej praca inżynierska
79. Wykorzystanie biomasy i biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła praca magisterska
80. Słoneczne źródła fotowoltaiczne i ich integracja z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia praca inżynierska
81. Zastosowanie zasobników energii elektrycznej w/przy farmach wiatrowych jako rozwiązanie problemu zmienności ich zdolności wytwórczej praca magisterska
82. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrowni węglowej na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole praca magisterska
83. Wpływ stosowania w sieciach SN łączników zdalnie sterowanych na parametry ciągłości dostarczania energii elektrycznej praca magisterska
84. Poradnik inwestora farm wiatrowych praca magisterska
85. Zasobniki energii dla małych i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
86. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
87. Przyłączanie morskich farm wiatrowych (MFW) do systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
88. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
89. WYBRANE ASPEKTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ praca magisterska
90. Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca magisterska
91. Wpływ wykorzystania rozproszonych zasobów energetycznych na system elektroenergetyczny praca magisterska
92. Współpraca fotowoltaicznych elektrowni słonecznych z systemem elektroenergetycznym praca magisterska
93. Morskie farmy wiatrowe (MFW) i ich połączenia z siecią elektroenergetyczną praca magisterska
94. Analiza techniczno-ekonomiczna układów automatycznego rozruchu bloków energetycznych, na przykładzie bloków 226 MW oraz 560 MW praca magisterska
95. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
96. Elementy projektu elektrowni/elektrociepłowni biogazowej praca inżynierska
97. Funkcjonowanie krajowych jednostek wytwórczych w systemie elektroenergetycznym i na rynku energii elektrycznej praca inżynierska
98. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
99. Ocena wpływu fotowoltaicznej (PV) generacji rozproszonej na jakość energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć praca magisterska
100. Poprawa niezawodności dostaw energii przy zastosowaniu układów samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) i zasilaczy bezprzerwowych UPS na przykładzie produktów firmy Schneider Electric praca magisterska
101. Układy elektryczne rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
102. Analiza możliwości wykorzystania oprogramowania RETScreen i Homer do projektów z zakresu OZE, generacji rozproszonej i efektywności energetycznej praca magisterska
103. Dane niezawodnościowe elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
104. Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania ogniw paliwowych praca magisterska
105. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
106. Układy zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej i innych wymagających wysokiego poziomu niezawodności praca magisterska
107. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii praca magisterska
108. Układy elektryczne elektrowni systemowych oraz rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
109. Układy elektryczne elektrowni systemowych praca inżynierska
110. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
111. Projekt koncepcyjny małej elektrowni wodnej praca inżynierska
112. Wymagania stawiane jednostkom wytwórczym SEE praca inżynierska
113. Analiza techniczno-ekonomiczna regulacji bloków węglowych na przykładzie Elektrowni Kozienice praca magisterska
114. Analiza systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej w Polsce praca magisterska
115. Pojazdy elektryczne a krajowy system elektroenergetyczny praca magisterska
116. Elektrownie i elektrociepłownie z turbinami gazowymi praca magisterska
117. Analiza techniczna i ekonomiczna poprawy efektywności energetycznej budynków praca magisterska
118. Wykorzystanie rozproszonych zasobów energetycznych - układy hybrydowe, mikrosieci, klastry energii itp. praca magisterska
119. Elektrownia jądrowa w polskim systemie elektroenergetycznym praca magisterska
120. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
121. Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania w energię elektryczną i ciepło ze źródeł rozproszonych praca magisterska
122. Niezawodność turbozespołów i elektrowni (farm) wiatrowych praca magisterska
123. Elektrownia jądrowa w krajowym systemie elektroenergetycznym praca magisterska
124. Efektywność energetyczna jako element polityki energetycznej praca magisterska
125. Analiza systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i Europie praca magisterska
126. Koncepcja systemu informatycznego parametrów niezawodnościowych elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
127. Elektrownie jądrowe w polskim systemie elektroenergetycznym praca magisterska
128. Analiza techniczno-ekonomiczna małych i mikro elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem zasobników energii praca magisterska
129. Urządzenia potrzeb własnych i układy elektryczne elektrowni jądrowych praca magisterska
130. Układy napięcia gwarantowanego do zasilania serwerów o podwyższonych wymaganiach dotyczących jakości energii elektrycznej praca magisterska
131. Analiza metod poprawy efektywności energetycznej i jakości energii w KSE praca magisterska
Powrót