Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Józef Paska

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jozef.paska@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5864 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki wej. C, pok. 209 
 • Strona www: Zakład EiGE: http://www.ien.pw.edu.pl/EIG 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Józef Paska
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Uzyskał tytuł zawodowy mgr inż. elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1974 r. (specjalizacja – elektrownie i gospodarka elektroenergetyczna), stopień naukowy doktora w 1982 r. (rozprawa doktorska pt. ”Modele niezawodnościowe układów elektrycznych zasilania potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy elektrowni”), doktora habilitowanego w 2002 r. (monografia habilitacyjna pt. „Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego”), tytuł naukowy profesora 21.12.2007 r. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Elektroenergetyki PW (Wydział Elektryczny) i kierownikiem Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej.
Jest członkiem rad programowych czasopism „Rynek Energii” i “Energetyka”. W latach 2003-2006 był członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, w kadencji 2011-2015 członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Wydziale Nauk Technicznych PAN. w kadencji 2015-2018 członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, a w kadencji 2019-2022 jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, w kadencji 2016-2020 jest także członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN (Sekcja Systemów Elektroenergetycznych). Od grudnia 2013 jest Przewodniczącym Komitetu Energetyki Jądrowej SEP. W okresie lipiec 2017 - czerwiec 2019 był Przewodniczącym Rady N-T ds. Innowacji GK Energa.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą technologii wytwarzania energii elektrycznej, w tym wytwarzania rozproszonego i wykorzystania odnawialnych zasobów energii, gospodarki elektroenergetycznej i ekonomiki elektroenergetyki, niezawodności systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Autor ponad 300 artykułów i referatów oraz 12 monografii i podręczników akademickich.
Należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, World Scientific and Engineering Academy and Society oraz do International Council on Large Electric Systems (CIGRE).


Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        w okresie 2.10.2019 - 14.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Piątek, w godzinach: 15:00 - 15:50, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        w okresie 2.10.2019 - 14.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Sem. 1DW1701:E - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR3, GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 2.10.2019 - 14.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 209
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 15:00-15:50 w okresie 2.10.2019 - 14.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 209
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:00-15:50 w okresie 2.10.2019 - 14.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 209
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE2111:A - Ekonomika w elektrotechnice (HES) GR1, GR2, GR3, GR4, wszystkie zjazdy, SK 108
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Koncepcja systemu informatycznego parametrów niezawodnościowych elementów systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
2. Urządzenia potrzeb własnych i układy elektryczne elektrowni jądrowych praca magisterska
3. Układy napięcia gwarantowanego do zasilania serwerów o podwyższonych wymaganiach dotyczących jakości energii elektrycznej praca magisterska
4. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy małej elektrowni wodnej praca magisterska
5. Wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła zcentralizowanego i gazu do ogrzewania budynków praca magisterska
6. Koszty strat z tytułu przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej praca magisterska
7. Jakość energii elektrycznej praca magisterska
8. Niezawodność a eksploatacja stacji elektroenergetycznych praca magisterska
9. Teoria i praktyka obliczania kosztów marginalnych w elektroenergetyce praca magisterska
10. Katalog technologii generacji rozproszonej praca magisterska
11. Rynek energii elektrycznej a niezawodność wytwarzania, przesyłu i dostawy energii praca magisterska
12. Wpływ generacji rozproszonej na rozwój i eksploatację SEE praca magisterska
13. Projekt elektrowni wiatrowej do wykonania sposobem gospodarczym praca magisterska
14. Analiza działania spółki dystrybucyjnej w warunkach rynku energii elektrycznej, rozwoju generacji rozproszonej i energetyki odnawialnej praca inżynierska
15. Projekt elektrowni wiatrowej do wykonania sposobem gospodarczym praca magisterska
16. Nowe rozwiązania elektrowni parowych, konwencjonalnych i jądrowych praca magisterska
17. Studium techniczno - ekonomiczne budowy elektrowni wiatrowych systemem gospodarczym praca magisterska
18. Techniczne, ekonomiczne i formalno - prawne aspekty rozwoju wykorzystania energii odnawialnych i wytwarzania rozproszonego w Polsce praca magisterska
19. Koncepcja zasilania schroniska górskiego przy zastosowaniu rozwiązania układu hybrydowego - ogniwa fotowoltaiczne i elektrownia wiatrowa praca magisterska
20. Metody i narzędzia oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce praca inżynierska
21. Studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy i biogazu jako źródła energii praca magisterska
22. Monitorowanie ciągłości dostaw i jakości dostarczanej energii elektrycznej w sieciach przesyłowych i rozdzielczych praca magisterska
23. Wybrane zagadnienia generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii praca magisterska
24. Wybrane aspekty eksploatacji stacji elektroenergetycznych w systemie przemysłowym praca magisterska
25. Przegląd problematyki i rozwiązań małych elektrowni wodnych praca magisterska
26. Stan obecny i perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych praca magisterska
27. Koszty przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej praca magisterska
28. Wybrane aspekty pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
29. Automatyka elektroenergetyczna jednostek wytwórczych generacji rozproszonej praca magisterska
30. Praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
31. Przegląd problematyki generacji rozproszonej i wykorzystania odnawialnych zasobów energii praca magisterska
32. Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej i ciepła praca inżynierska
33. Metodyka i narzędzia komputerowe do analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetyki praca magisterska
34. Modelowanie ogniw jako źródeł energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
35. Programy komputerowe do analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego praca magisterska
36. Układy i urządzenia do kompensacji mocy biernej praca inżynierska
37. Modele niezawodnościowe turbozespołów i elektrowni wiatrowych praca magisterska
38. Analiza i ocena wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii elektrycznej i ciepła praca magisterska
39. Analiza możliwości budowy elektrowni fotowoltaicznych w warunkach polskich. praca inżynierska
40. Rola operatorów handlowo - technicznych na krajowym hurtowym rynku energii elektrycznej. praca inżynierska
41. Przegląd i analiza rozwiązań wysokosprawnych konwencjonalnych bloków energetycznych. praca inżynierska
42. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód budynku jednorodzinnego o podwyższonym standardzie praca magisterska
43. Poradnik inwestora i projektanta elektrowni wiatrowych praca inżynierska
44. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy skojarzonego źródła energii w mieście o liczbie mieszkańców 50-100 tysięcy praca magisterska
45. Analiza możliwości wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii elektrycznej i ciepła dla budynków jednorodzinnych. praca inżynierska
46. Metodyka i narzędzia obliczeniowe oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce oraz racjonalizujących użytkowanie energii. praca magisterska
47. Analiza i ocena wpływu odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej. praca inżynierska
48. Analiza techniczno - ekonomiczna zasilania obiektu w energię elektryczną i ciepło ze źródła rozproszonego praca inżynierska
49. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
50. Projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej praca inżynierska
51. Analiza opłacalności redukcji energochłonności w aspekcie redukcji kosztów inwestycyjnych nowych mocy wytwórczych pracujących na parametrach ultra nadkrytycznych. praca magisterska
52. Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce i na świecie praca magisterska
53. Projekty koncepcyjny małej elektrowni wodnej praca inżynierska
54. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny praca inżynierska
55. Jednostki wytwórcze w systemie elektroenergetycznym i na rynku energii elektrycznej praca inżynierska
56. Projekt koncepcyjny budowy małej elektrowni wodnej praca inżynierska
57. Przegląd, analiza i ocena układów elektrycznych elektrowni z blokami energetycznymi dużej mocy praca magisterska
58. Wybrane zagadnienia projektowania elektrowni wiatrowych praca inżynierska
59. Projekt koncepcyjny elektrociepłowni przemysłowej z wykorzystaniem biogazu. praca inżynierska
60. Analiza wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na pracę krajowych bloków energetycznych i ich potrzeb własnych praca magisterska
61. Koszty wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych technologii praca magisterska
62. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na sieć elektroenergetyczną praca inżynierska
63. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy turbozespołu ciepłowniczego do zasilania parą o ciśnieniu 1,6 MPa Wytwórni Melaminy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. praca inżynierska
64. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
65. Układy zasilania potrzeb własnych w elektrowniach jądrowych praca inżynierska
66. Specyfika urządzeń i układów elektrycznych elektrowni jądrowych praca magisterska
67. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
68. Elektrownie z turbinami gazowymi i gazowo-parowe praca magisterska
69. Poprawa efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej praca magisterska
70. Prosumenci - nowi użytkownicy systemu elektroenergetycznego i uczestnicy rynku energii elektrycznej praca magisterska
71. Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci praca magisterska
72. Ocena rynku energii w Polsce i wybranych krajach w aspekcie ochrony interesów odbiorców oraz wytwórców energii elektrycznej praca magisterska
73. Analiza i badania symulacyjne zdolności regulacyjnych i sprawności konwencjonalnego bloku energetycznego praca inżynierska
74. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
75. Lokalizacja i praca elektrowni jądrowej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
76. Zasobniki energii dla elektrowni wiatrowych praca inżynierska
77. Analiza możliwości i ograniczeń wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach rolnych praca magisterska
78. Rozdzielnice w izolacji gazowej w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć praca magisterska
79. Wpływ modelu rynku energii elektrycznej na model ekonomiczno-biznesowy i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego praca magisterska
80. Projekt i analiza układu zasilania w energię elektryczną podmiotu zaliczanego do III-ciej grupy przyłączeniowej praca inżynierska
81. Wykorzystanie biomasy i biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła praca magisterska
82. Słoneczne źródła fotowoltaiczne i ich integracja z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia praca inżynierska
83. Zastosowanie zasobników energii elektrycznej w/przy farmach wiatrowych jako rozwiązanie problemu zmienności ich zdolności wytwórczej praca magisterska
84. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrowni węglowej na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole praca magisterska
85. Wpływ stosowania w sieciach SN łączników zdalnie sterowanych na parametry ciągłości dostarczania energii elektrycznej praca magisterska
86. Poradnik inwestora farm wiatrowych praca magisterska
87. Zasobniki energii dla małych i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
88. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
89. Przyłączanie morskich farm wiatrowych (MFW) do systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
90. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
91. WYBRANE ASPEKTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ praca magisterska
92. Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca magisterska
93. Wpływ wykorzystania rozproszonych zasobów energetycznych na system elektroenergetyczny praca magisterska
94. Współpraca fotowoltaicznych elektrowni słonecznych z systemem elektroenergetycznym praca magisterska
95. Morskie farmy wiatrowe (MFW) i ich połączenia z siecią elektroenergetyczną praca magisterska
96. Analiza techniczno-ekonomiczna układów automatycznego rozruchu bloków energetycznych, na przykładzie bloków 226 MW oraz 560 MW praca magisterska
97. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
98. Elementy projektu elektrowni/elektrociepłowni biogazowej praca inżynierska
99. Funkcjonowanie krajowych jednostek wytwórczych w systemie elektroenergetycznym i na rynku energii elektrycznej praca inżynierska
100. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
101. Ocena wpływu fotowoltaicznej (PV) generacji rozproszonej na jakość energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć praca magisterska
102. Poprawa niezawodności dostaw energii przy zastosowaniu układów samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) i zasilaczy bezprzerwowych UPS na przykładzie produktów firmy Schneider Electric praca magisterska
103. Układy elektryczne rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
104. Analiza możliwości wykorzystania oprogramowania RETScreen i Homer do projektów z zakresu OZE, generacji rozproszonej i efektywności energetycznej praca magisterska
105. Dane niezawodnościowe elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
106. Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania ogniw paliwowych praca magisterska
107. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
108. Układy zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej i innych wymagających wysokiego poziomu niezawodności praca magisterska
109. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii praca magisterska
110. Układy elektryczne elektrowni systemowych oraz rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
111. Układy elektryczne elektrowni systemowych praca inżynierska
112. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
113. Projekt koncepcyjny małej elektrowni wodnej praca inżynierska
114. Wymagania stawiane jednostkom wytwórczym SEE praca inżynierska
115. Analiza techniczno-ekonomiczna regulacji bloków węglowych na przykładzie Elektrowni Kozienice praca magisterska
116. Analiza systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej w Polsce praca magisterska
117. Pojazdy elektryczne a krajowy system elektroenergetyczny praca magisterska
118. Elektrownie i elektrociepłownie z turbinami gazowymi praca magisterska
119. Analiza techniczna i ekonomiczna poprawy efektywności energetycznej budynków praca magisterska
120. Wykorzystanie rozproszonych zasobów energetycznych - układy hybrydowe, mikrosieci, klastry energii itp. praca magisterska
121. Elektrownia jądrowa w polskim systemie elektroenergetycznym praca magisterska
122. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
123. Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania w energię elektryczną i ciepło ze źródeł rozproszonych praca magisterska
124. Niezawodność turbozespołów i elektrowni (farm) wiatrowych praca magisterska
125. Elektrownia jądrowa w krajowym systemie elektroenergetycznym praca magisterska
126. Efektywność energetyczna jako element polityki energetycznej praca magisterska
127. Analiza systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i Europie praca magisterska
128. Koncepcja systemu informatycznego parametrów niezawodnościowych elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
129. Elektrownie jądrowe w polskim systemie elektroenergetycznym praca magisterska
130. Analiza techniczno-ekonomiczna małych i mikro elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem zasobników energii praca magisterska
Powrót