Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Józef Paska

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor zwyczajny
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jozef.paska@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5864 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki wej. C, pok. 209 
 • Strona www: Zakład EiGE: http://www.ien.pw.edu.pl/EIG 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Józef Paska
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Uzyskał tytuł zawodowy mgr inż. elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1974 r. (specjalizacja – elektrownie
i gospodarka elektroenergetyczna), stopień naukowy doktora w 1982 r. (rozprawa doktorska pt. ”Modele niezawodnościowe układów elektrycznych zasilania potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy elektrowni”), doktora habilitowanego w 2002 r. (monografia habilitacyjna pt. „Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego”), tytuł naukowy profesora 21.12.2007 r. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Elektroenergetyki PW (Wydział Elektryczny) i kierownikiem Zakładu Elektrowni i Go-spodarki Elektroenergetycznej.
Jest członkiem rad programowych czasopism „Elektroinstalator”, „Rynek Energii” i “Energetyka”. W latach 2003-2006 był członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, w kadencji 2011-2015 był członkiem Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Wydziale Nauk Technicznych PAN a w kadencji 2015-2018 jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN,
w kadencji 2016-2020 jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN (Sekcja Systemów Elektroenergetycznych). Od grudnia 2013 jest Przewodniczącym Komitetu Energetyki Jądrowej SEP.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą technologii wytwarzania energii elektrycznej, w tym wytwarzania rozproszonego
i wykorzystania odnawialnych zasobów energii, gospodarki elektroenergetycznej i ekonomiki elektroenergetyki, niezawodności systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Autor ponad 300 artykułów i referatów oraz 12 monografii
i podręczników akademickich.
Należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, World Scientific and Engineering Academy and Society oraz do International Council on Large Electric Systems (CIGRE).


Konsultacje w 2018Z:

 • Wtorek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Piątek, w godzinach: 15:00 - 15:45, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 0, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXII/2016-2020 w dniu 21.11.2018 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Sem. 1DW1701:E - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR3, GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 209
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 15:00-15:45 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 209
15:15-16:00
16:15-17:00
1DD30E04:A - Niezawodność systemów elektroenergetycznych GR1, GE-c 209
17:15-18:00
18:15-19:00
Sem. 1DD30E04:A - Niezawodność systemów elektroenergetycznych GR1, I połowa sem., GE-c 209

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:00-15:45 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 209
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE2111:A - Ekonomika w elektrotechnice (HES) GR1, GR2, GR3, GR4, wszystkie zjazdy, SK 108
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy małej elektrowni wodnej praca magisterska
2. Wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła zcentralizowanego i gazu do ogrzewania budynków praca magisterska
3. Koszty strat z tytułu przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej praca magisterska
4. Jakość energii elektrycznej praca magisterska
5. Niezawodność a eksploatacja stacji elektroenergetycznych praca magisterska
6. Teoria i praktyka obliczania kosztów marginalnych w elektroenergetyce praca magisterska
7. Katalog technologii generacji rozproszonej praca magisterska
8. Rynek energii elektrycznej a niezawodność wytwarzania, przesyłu i dostawy energii praca magisterska
9. Wpływ generacji rozproszonej na rozwój i eksploatację SEE praca magisterska
10. Projekt elektrowni wiatrowej do wykonania sposobem gospodarczym praca magisterska
11. Analiza działania spółki dystrybucyjnej w warunkach rynku energii elektrycznej, rozwoju generacji rozproszonej i energetyki odnawialnej praca inżynierska
12. Projekt elektrowni wiatrowej do wykonania sposobem gospodarczym praca magisterska
13. Nowe rozwiązania elektrowni parowych, konwencjonalnych i jądrowych praca magisterska
14. Studium techniczno - ekonomiczne budowy elektrowni wiatrowych systemem gospodarczym praca magisterska
15. Techniczne, ekonomiczne i formalno - prawne aspekty rozwoju wykorzystania energii odnawialnych i wytwarzania rozproszonego w Polsce praca magisterska
16. Koncepcja zasilania schroniska górskiego przy zastosowaniu rozwiązania układu hybrydowego - ogniwa fotowoltaiczne i elektrownia wiatrowa praca magisterska
17. Metody i narzędzia oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce praca inżynierska
18. Studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy i biogazu jako źródła energii praca magisterska
19. Monitorowanie ciągłości dostaw i jakości dostarczanej energii elektrycznej w sieciach przesyłowych i rozdzielczych praca magisterska
20. Wybrane zagadnienia generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii praca magisterska
21. Wybrane aspekty eksploatacji stacji elektroenergetycznych w systemie przemysłowym praca magisterska
22. Przegląd problematyki i rozwiązań małych elektrowni wodnych praca magisterska
23. Stan obecny i perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych praca magisterska
24. Koszty przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej praca magisterska
25. Wybrane aspekty pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
26. Automatyka elektroenergetyczna jednostek wytwórczych generacji rozproszonej praca magisterska
27. Praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
28. Przegląd problematyki generacji rozproszonej i wykorzystania odnawialnych zasobów energii praca magisterska
29. Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej i ciepła praca inżynierska
30. Metodyka i narzędzia komputerowe do analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetyki praca magisterska
31. Modelowanie ogniw jako źródeł energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
32. Programy komputerowe do analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego praca magisterska
33. Układy i urządzenia do kompensacji mocy biernej praca inżynierska
34. Modele niezawodnościowe turbozespołów i elektrowni wiatrowych praca magisterska
35. Analiza i ocena wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii elektrycznej i ciepła praca magisterska
36. Analiza możliwości budowy elektrowni fotowoltaicznych w warunkach polskich. praca inżynierska
37. Rola operatorów handlowo - technicznych na krajowym hurtowym rynku energii elektrycznej. praca inżynierska
38. Przegląd i analiza rozwiązań wysokosprawnych konwencjonalnych bloków energetycznych. praca inżynierska
39. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód budynku jednorodzinnego o podwyższonym standardzie praca magisterska
40. Poradnik inwestora i projektanta elektrowni wiatrowych praca inżynierska
41. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy skojarzonego źródła energii w mieście o liczbie mieszkańców 50-100 tysięcy praca magisterska
42. Analiza możliwości wykorzystania ogniw paliwowych jako źródeł energii elektrycznej i ciepła dla budynków jednorodzinnych. praca inżynierska
43. Metodyka i narzędzia obliczeniowe oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w elektroenergetyce oraz racjonalizujących użytkowanie energii. praca magisterska
44. Analiza i ocena wpływu odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej. praca inżynierska
45. Analiza techniczno - ekonomiczna zasilania obiektu w energię elektryczną i ciepło ze źródła rozproszonego praca inżynierska
46. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
47. Projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej praca inżynierska
48. Analiza opłacalności redukcji energochłonności w aspekcie redukcji kosztów inwestycyjnych nowych mocy wytwórczych pracujących na parametrach ultra nadkrytycznych. praca magisterska
49. Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce i na świecie praca magisterska
50. Projekty koncepcyjny małej elektrowni wodnej praca inżynierska
51. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny praca inżynierska
52. Jednostki wytwórcze w systemie elektroenergetycznym i na rynku energii elektrycznej praca inżynierska
53. Projekt koncepcyjny budowy małej elektrowni wodnej praca inżynierska
54. Przegląd, analiza i ocena układów elektrycznych elektrowni z blokami energetycznymi dużej mocy praca magisterska
55. Wybrane zagadnienia projektowania elektrowni wiatrowych praca inżynierska
56. Projekt koncepcyjny elektrociepłowni przemysłowej z wykorzystaniem biogazu. praca inżynierska
57. Analiza wpływu poziomu napięcia w sieci przesyłowej na pracę krajowych bloków energetycznych i ich potrzeb własnych praca magisterska
58. Koszty wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych technologii praca magisterska
59. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na sieć elektroenergetyczną praca inżynierska
60. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy turbozespołu ciepłowniczego do zasilania parą o ciśnieniu 1,6 MPa Wytwórni Melaminy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. praca inżynierska
61. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
62. Układy zasilania potrzeb własnych w elektrowniach jądrowych praca inżynierska
63. Specyfika urządzeń i układów elektrycznych elektrowni jądrowych praca magisterska
64. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
65. Elektrownie z turbinami gazowymi i gazowo-parowe praca magisterska
66. Poprawa efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej praca magisterska
67. Prosumenci - nowi użytkownicy systemu elektroenergetycznego i uczestnicy rynku energii elektrycznej praca magisterska
68. Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci praca magisterska
69. Ocena rynku energii w Polsce i wybranych krajach w aspekcie ochrony interesów odbiorców oraz wytwórców energii elektrycznej praca magisterska
70. Analiza i badania symulacyjne zdolności regulacyjnych i sprawności konwencjonalnego bloku energetycznego praca inżynierska
71. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
72. Lokalizacja i praca elektrowni jądrowej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
73. Zasobniki energii dla elektrowni wiatrowych praca inżynierska
74. Analiza możliwości i ograniczeń wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach rolnych praca magisterska
75. Rozdzielnice w izolacji gazowej w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć praca magisterska
76. Wpływ modelu rynku energii elektrycznej na model ekonomiczno-biznesowy i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego praca magisterska
77. Projekt i analiza układu zasilania w energię elektryczną podmiotu zaliczanego do III-ciej grupy przyłączeniowej praca inżynierska
78. Wykorzystanie biomasy i biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła praca magisterska
79. Słoneczne źródła fotowoltaiczne i ich integracja z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia praca inżynierska
80. Zastosowanie zasobników energii elektrycznej w/przy farmach wiatrowych jako rozwiązanie problemu zmienności ich zdolności wytwórczej praca magisterska
81. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrowni węglowej na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole praca magisterska
82. Wpływ stosowania w sieciach SN łączników zdalnie sterowanych na parametry ciągłości dostarczania energii elektrycznej praca magisterska
83. Poradnik inwestora farm wiatrowych praca magisterska
84. Zasobniki energii dla małych i mikro instalacji odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
85. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
86. Przyłączanie morskich farm wiatrowych (MFW) do systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
87. Elementy projektu elektrowni wiatrowej praca inżynierska
88. WYBRANE ASPEKTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ praca magisterska
89. Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca magisterska
90. Wpływ wykorzystania rozproszonych zasobów energetycznych na system elektroenergetyczny praca magisterska
91. Współpraca fotowoltaicznych elektrowni słonecznych z systemem elektroenergetycznym praca magisterska
92. Morskie farmy wiatrowe (MFW) i ich połączenia z siecią elektroenergetyczną praca magisterska
93. Analiza techniczno-ekonomiczna układów automatycznego rozruchu bloków energetycznych, na przykładzie bloków 226 MW oraz 560 MW praca magisterska
94. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
95. Elementy projektu elektrowni/elektrociepłowni biogazowej praca inżynierska
96. Funkcjonowanie krajowych jednostek wytwórczych w systemie elektroenergetycznym i na rynku energii elektrycznej praca inżynierska
97. Elementy projektu małej elektrowni wodnej praca inżynierska
98. Ocena wpływu fotowoltaicznej (PV) generacji rozproszonej na jakość energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć praca magisterska
99. Poprawa niezawodności dostaw energii przy zastosowaniu układów samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) i zasilaczy bezprzerwowych UPS na przykładzie produktów firmy Schneider Electric praca magisterska
100. Układy elektryczne rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
101. Analiza możliwości wykorzystania oprogramowania RETScreen i Homer do projektów z zakresu OZE, generacji rozproszonej i efektywności energetycznej praca magisterska
102. Dane niezawodnościowe elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
103. Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania ogniw paliwowych praca magisterska
104. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
105. Układy zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej i innych wymagających wysokiego poziomu niezawodności praca magisterska
106. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii praca magisterska
107. Układy elektryczne elektrowni systemowych oraz rozproszonych źródeł energii praca inżynierska
108. Układy elektryczne elektrowni systemowych praca inżynierska
109. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
110. Projekt koncepcyjny małej elektrowni wodnej praca inżynierska
111. Wymagania stawiane jednostkom wytwórczym SEE praca inżynierska
112. Analiza techniczno-ekonomiczna regulacji bloków węglowych na przykładzie Elektrowni Kozienice praca magisterska
113. Analiza systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej w Polsce praca magisterska
114. Pojazdy elektryczne a krajowy system elektroenergetyczny praca magisterska
115. Elektrownie i elektrociepłownie z turbinami gazowymi praca magisterska
116. Analiza techniczna i ekonomiczna poprawy efektywności energetycznej budynków praca magisterska
117. Wykorzystanie rozproszonych zasobów energetycznych - układy hybrydowe, mikrosieci, klastry energii itp. praca magisterska
Powrót