Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski

  • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
    Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
    Zakład Elektroniki Przemysłowej
  • Stanowisko: Profesor

Informacje kontaktowe:


Konsultacje w 2020L:

  • Poniedziałek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 304
          w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 2, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 304
15:15-16:00
16:15-17:00
1DA1613:A - Control in Power Electronics GR1, GR2, GE-b 300
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Neuronowy regulator prądu do sterowania przekształtników PWM praca magisterska
2. Budowa stanowiska i badania układu sterowania 3-fazowym prostownikiem PWM przy użyciu karty DS1103 praca magisterska
3. Projekt, budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego do sterowania falownikiem napięcia MSI z wykorzystaniem metody Sim Tor praca magisterska
4. Metody modulacji trójpoziomowych falowników napięcia praca magisterska
5. Metody sterowania prostownikiem PWM bez czujników napięcia przemiennego praca magisterska
6. Jednofazowy przekształtnik sieciowy z sinusoidalnym poborem prądu sterowany procesorem sygnałowym praca magisterska
7. Badania wybranych metod estymacji i kompensacji rezystancji stojana silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z falownika napięcia PWM praca magisterska
8. Realizacja na procesorze sygnałowym sterowania z linearyzacją przez sprzężenie zwrotne dla silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia PWM praca magisterska
9. Analiza i porównanie metod modulacji PWM dla przekształtnika 4-gałęziowego praca magisterska
10. Estymacja parametrów silnika indukcyjnego w sterowanym wektorowo bezczujnikowym układzie napędowym ? realizacja praktyczna praca magisterska
11. Sterowanie i estymacja prędkości kątowej silnika klatkowego zasilanego z falownika PWM praca magisterska
12. Problemy sterowania silnika synchronicznego o magnesach trwałych na bazie procesorów sygnałowych praca magisterska
13. Multimedialna prezentacja zagadnień energoelektroniki praca magisterska
14. Prostownik PWM z funkcją filtracji aktywnej praca magisterska
15. Adaptacyjny modulator wektorowy do trójfazowego falownika PWM - realizacja praktyczna na procesorze DSP-WMS 320C2406 praca magisterska
16. Estymacja napięć wyjściowych falownika czterogałęziowego praca magisterska
17. Olizgowy obserwator strumienia i prędkości silnika klatkowego sterowanego metodą linearyzacji przez sprzężenie zwrotne praca magisterska
18. Sterowanie prostownikiem PWM z minimalną ilością czujników praca magisterska
19. Sterowanie kątem nachylenia płatów i momentem w turbinach wiatrowych o zmiennej prędkości obrotowej wirnika praca magisterska
20. Opracowanie układu sterowania przekształtnika AC/DC/AC metodą orientacji wektorów praca magisterska
21. Sterowanie bezczujnikowe silnikiem indukcyjnym na bazie procesora sygnałowego TMS320F2812 praca magisterska
22. Sterowanie bezczujnikowe silnikiem indukcyjnym na bazie procesora sygnałowego TMS320F2812 praca magisterska
23. Aktywne tłumienie rezonansu w dolnoprzepustowym filtrze LCL łączącym prostownik MSI z siecią zasilającą praca magisterska
24. Budowa stanowiska laboratoryjnego do sterowania falownikiem napięcia z wykorzystaniem metody bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową praca magisterska
25. Projekt, realizacja i badania modułowego falownika napięcia do zasilania napędu z synchronicznym silnikiem liniowym praca magisterska
26. Realizacja praktyczna metod sterowania prostownikiem MSI w układzie przemysłowym na procesorze sygnałowym TMS320F2406 praca magisterska
27. Realizacja praktyczna sterowania zorientowanego napięciowo prostownikiem MSI na procesorze sygnałowym TMS 320F2812 praca magisterska
28. Opracowanie układu sterowania momentem silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca magisterska
29. Bezpośrednie sterowanie mocą trójpoziomowego przekształtnika AC/DC pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej praca magisterska
30. Sterowanie silnikiem indukcyjnym z estymacją rezystancji stojana I wirnika praca magisterska
31. Metody aktywnego tłumienia rezonansu w filtrze LCL łączącym przekształtnik PWM z siecią zasilającą - implementacja na procesorze DSP praca magisterska
32. Silnik indukcyjny w stanie ustalonym - wirtualne laboratorium opracowane w języku JAVA praca magisterska
33. Badania trójpoziomowych przekształtników MSI praca magisterska
34. Badania trójpoziomowych przekształtników MSI praca magisterska
35. Badania bezkontaktowego układu zasilania do komputerów przenośnych (notebook) praca magisterska
36. Przekształtnik energoelektroniczny w alternatywnych źródłach energii ? praca z niesymetrycznym i odkształconym napięciem zasilania praca magisterska
37. Przekształtnik energoelektroniczny w odnawialnych źródłach energii ? aspekt integracji z siecią zasilającą o zwiększonej impedancji wewnętrznej praca magisterska
38. Sterowanie predykcyjne przekształtnika AC/DC praca magisterska
39. Napęd falownikowy z silnikiem indukcyjnym klatkowym pracujący w szerokim zakresie prędkości z osłabieniem strumienia praca magisterska
40. Opracowanie układu do automatycznej kalibracji wyłączników kompaktowych ze sterowaniem mikroprocesorowym i silnikiem skokowym praca magisterska
41. Proste metody sterowania skalarnego V/f=const silnika synchronicznego o magnesach trwałych bez czujnika położenia wału praca magisterska
42. Sterowanie przekształtnika AC/DC w warunkach odkształconej sieci zasilającej: zapady oraz wyższe harmoniczne napięcia praca magisterska
43. Bezczujnikowe sterowanie prędkości silnika synchronicznego o magnesach trwałych praca magisterska
44. Opracowanie i badanie bezczujnikowego układu sterowania falownikowym napędem indukcyjnym praca magisterska
45. Sprzęg energoelektroniczny dla pojazdów dołączanych do sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
46. Eksperymentalna ocena nowej metody modulacji dla Modułowych Przekształtników Wielopoziomowych praca magisterska
47. Eksperymentalna ocena V/F metody sterowania wysokiej wydajności dla silników z magnesami trwałymi praca magisterska
48. Kaskadowe przekształtniki wielopoziomowe praca magisterska
49. Control of three-level grid-connected voltage source converter. praca inżynierska
50. Control of Single Phase H-Bridge Converter for Photovoltaic System praca inżynierska
51. Sterowanie predykcyjne silnika synchronicznego o magnesach trwałych dla napędów pojazdów elektrycznych praca inżynierska
52. Opracowanie układu kompensacji dla bezstykowego układu zasilania indukcyjnego o mocy 50 kW praca inżynierska
53. Analiza i badania symulacyjne dwukierunkowego układu ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych praca inżynierska
54. Badanie indukcyjnego systemu bezstykowego zasilania o mocy do 100kW praca inżynierska
55. Opracowanie i badania symulacyjne przekształtnika DC-AC dla fotowoltaiki praca inżynierska
56. Falownikowy napęd z silnikiem IPMSM dla pojazdów elektrycznych praca magisterska
57. Analiza i badania indukcyjnego systemu bezstykowego transferu energii praca magisterska
58. Badania przekształtnika wielopoziomowego 5LCHB praca magisterska
59. Ładowarka bezstykowa dla baterii pojazdów elektrycznych praca magisterska
60. Sterowanie predykcyjne prądem przekształtnika kaskadowego 5-poziomowego zasilającego silnik synchroniczny praca inżynierska
61. Sterowanie predykcyjne silnika synchronicznego o magnesach trwałych dla pojazdów elektrycznych praca inżynierska
62. Sterowanie predykcyjne silnika indukcyjnego zasilanego z falownika 5-poziomowego dla pojazdów elektrycznych praca inżynierska
63. Opracowanie i badania układu FPGA do sterowania i monitoringu 3-fazowego przekształtnika sieciowego dla fotowoltaiki praca magisterska
64. Modernizacja linii trapezowania blachy z zastosowaniem nowoczesnych technik sterowania praca magisterska
65. Badania napędu PMSM ze sterowaniem predykcyjnym dla pojazdów elektrycznych praca inżynierska
66. Opracowanie, budowa i badania falownikowego napędu z silnikiem PMSM dla pojazdów elektrycznych praca magisterska
Powrót